วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่1/2565 (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 พ.ค. 2565 กิจกรรม: บุคลลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ผ่านระบบ Zoom Meeting (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การทัศนศึกษาของนักการและพนักงานโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การทัศนศึกษาของนักการและพนักงานโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรประชุมเตรียมการจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การทัศนศึกษาของนักการและพนักงานโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)