วันที่ 26 เม.ย. 2556 กิจกรรม: กิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 เม.ย. 2556 กิจกรรม: ชั้น ป.5 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "สวนสัตว์เชียงใหม่" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 เม.ย. 2556 กิจกรรม: ชั้น ป.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "สวนสัตว์เชียงใหม่" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 เม.ย. 2556 กิจกรรม: ชั้น ป.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 เม.ย. 2556 กิจกรรม: ชั้น ป.6 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "ปางช้างแม่สา" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 เม.ย. 2556 กิจกรรม: ชั้น ป.4 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปางช้างแม่สา (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 เม.ย. 2556 กิจกรรม: เริ่มดำเนินการสอนโครงการ MCP Genius Kids (Math) ชั้น ป.1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 เม.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมผู้่ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ที่เข้าร่วมโครงการ MCP Genius Kids (Math) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 เม.ย. 2556 กิจกรรม: ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.1 โครงการ MCP Genius Kids (Math) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 เม.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 เม.ย. 2556 กิจกรรม: กิจกรรมการสาธิตการสอนคณิตศาสตร์ MCP Genius Kids (Math) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2556 กิจกรรม: 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 มี.ค. 2556 กิจกรรม: 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 มี.ค. 2556 กิจกรรม: โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 มี.ค. 2556 กิจกรรม: เริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 มี.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมวาระวิสามัญ เรื่อง"การพิจารณาบุคลากร" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 มี.ค. 2556 กิจกรรม: 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม: 6.2 จัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม: 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ก.พ. 2556 กิจกรรม: งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ก.พ. 2556 กิจกรรม: นักเรียนซ้อมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ก.พ. 2556 กิจกรรม: รับจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น(หมู่) ปีการศึกษา 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2556 กิจกรรม: นักเรียนซ้อมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2556 กิจกรรม: นักเรียนนำเสนอผลงานการเรียน STEM Education (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2556 กิจกรรม: รับจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น(หมู่) ปีการศึกษา 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.พ. 2556 กิจกรรม: นักเรียนซ้อมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.พ. 2556 กิจกรรม: การนำเสนอผลงานการเรียนการสอน Robot ของนักเรียนในโครงการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.พ. 2556 กิจกรรม: รับจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น(หมู่) ปีการศึกษา 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2556 กิจกรรม: ประเมินการสอนของครูผู้สอนผ่านวีดีโอ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2556 กิจกรรม: นักเรียนนำเสนอผลงานการเรียน STEM Education (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2556 กิจกรรม: รับจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น(หมู่) ปีการศึกษา 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ก.พ. 2556 กิจกรรม: รับจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น(หมู่) ปีการศึกษา 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ก.พ. 2556 กิจกรรม: ประเมินการสอนของครูผู้สอนผ่านวีดีโอ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ก.พ. 2556 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและผู้ที่เกี่ยวข้อง (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ก.พ. 2556 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ก.พ. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ก.พ. 2556 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการลงทะเบียนและฝึกซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2556 กิจกรรม: ประเมินการสอนของครูผู้สอนผ่านวีดีโอ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2556 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.1, ป.5 และป.6 ถ่ายรูปชุดนักเรียนรับเกียรติบัตร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ก.พ. 2556 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.2, ป.3, ป.4, ป.6 ถ่ายรูปชุดนักเรียนรับเกียรติบัตร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.พ. 2556 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล "Best all around" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.พ. 2556 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.พ. 2556 กิจกรรม: ปรเะชุมคณะกรรมการระดับชั้น ป.1 เรื่อง "การอบรมและจัดตารางกิจกรรมการใช้ Tablet" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ก.พ. 2556 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น "Best all around" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2556 กิจกรรม: 6.7 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2556 กิจกรรม: 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูต่างชาติผู้สอนภาษาอังกฤษ โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมร่วมกับอาจารย์วิทยาลัยสื่่อ เรื่อง "การใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประเมินการสอนของครูผู้สอนผ่านวีดีโอ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ม.ค. 2556 กิจกรรม: พบนักเรียนชั้น ป.6 เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน "อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาชมภาพยนตร์ เรื่อง Pay it forward (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประเมินการสอนของครูผู้สอนผ่านวีดีโอ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประุชุมครูไทยสอน IE (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประเมินการสอนของครูผู้สอนผ่านวีดีโอ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอน เรื่อง "การใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสอบ Mock Test (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสอบ FSG (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับรายละเอียด ค่าย UK-Norwich Premium English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ม.ค. 2556 กิจกรรม: นักเรียนเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2556 ทดสอบวิชาภาษาไทย (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.3 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย English Summer Camp in Singapore (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ม.ค. 2556 กิจกรรม: 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ต้อนรับนักศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ภราดาศุภนันท์ พบนักเรียนชั้น ป.3-6 เรื่อง ค่าย English Summer Camp in Singapore (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.3-6 เรื่อง ค่าย English Summer Camp in Singapore (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 ม.ค. 2556 กิจกรรม: ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม เรื่องการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ธ.ค. 2555 กิจกรรม: ประัชุมคณะกรรมการตรวจแผนการสอน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2555 กิจกรรม: ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-6 รับฟังการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ English Summer Camp in Singapore (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2555 กิจกรรม: ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์โครงการคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2555 กิจกรรม: ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ธ.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2555 กิจกรรม: ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป.3-4 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2555 กิจกรรม: ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป.5 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2555 กิจกรรม: การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนประถมเฉินตูประเทศจีน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2555 กิจกรรม: ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล มอบเงินสนับสนุนให้กับนักเรียนในการแข่งขันหมากรุกสากล และการแข่งขัน FSG Music Festival 2012 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2555 กิจกรรม: ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2555 กิจกรรม: บันทึกวีดีโอสาธิตการเรียนคณิตศาสตร์ โครงการสอนคณิตศาสตร์ฯ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 พ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูไทยและครูผู้ช่วยสอนญี่ปุ่น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 พ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมร่วมกับม.ธยศ ระวังงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอน MCP Genius Kids(math) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 พ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายกรรมการบริหารระดับชั้น เรื่อง การให้การบ้านนักเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 พ.ย. 2555 กิจกรรม: จัดทำการบันทึก VDO การสอนของครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. 55 - 15 ม.ค. 56 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูโครงการ English Camp (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 พ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูโครงการ English Camp (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 พ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูชั้น ป.1-3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสุขศึกษา เรื่องการจัดค่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 พ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูพี่เลี้ยงที่ดูแลครูอายุงาน 0-3 ปี (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ต.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 ต.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษเพื่อจัดทำหลักสูตรการสอน English conversation (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ต.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูชั้น ป.1 เรื่องการแจก Tablet ให้กับนักเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ต.ค. 2555 กิจกรรม: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 ต.ค. 2555 กิจกรรม: รับ Tablet สำหรับนักเรียน ป.1 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ต.ค. 2555 กิจกรรม: 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง การจัดการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาปีการศึกษา 2556 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 ต.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ เรื่อง "การฝึกพูดภาษาอังกฤษหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2555 กิจกรรม: 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ก.ย. 2555 กิจกรรม: จัดทดสอบคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ของโครงการ MCP Genius Kids (Math) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 ก.ย. 2555 กิจกรรม: การแสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ โครงการ MCP Genius Kids (Math) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 ก.ย. 2555 กิจกรรม: นักศึกษาญี่ปุ่นนำเสนอโครงการสอน Robotic โดย STEM Activities (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ ค่ายคณิตศาสตร์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ ค่ายวิทยาศาสตร์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนชั้น ป.1 ป.3 และ ป.5 เรื่อง "การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตามแนว PISA เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ ค่ายวิทยาศาสตร์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนชั้น ป.2 ป.4 และ ป.6 เรื่อง "การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตามแนว PISA เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมนักบินน้อยและหุ่นยนต์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ประุชุมครูผู้ดูแลและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Saitama ประเทศญี่ปุ่น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง การฝึกพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังกิจกรรมหน้าเสาธง (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.ย. 2555 กิจกรรม: การแสดงผลงานของนักเรียนโครงการ MCP Gymnastic Club (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Saitama มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อทำวิจัยร่วมกัน และช่วยพัฒนาการเรียนการสอนหุ่นยนต์โดยใช้ STEM Activities (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง การจัดการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาปีการศึกษา 2556 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ก.ย. 2555 กิจกรรม: นำเสนอการเตรียมความพร้อมเข้าเรียน ป.1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง การจัดการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาปีการศึกษา 2556 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ติดตามโครงการ MCP Genius Kids (Math) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ส่งนักเรียนเข้า่ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูไทยที่สอน IE (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูระดับชั้น ป.4-6 เรื่องขอเสนอแนะของผู้ปกครองจากการสอบวัดผลครั้งที่ 1/2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2555 กิจกรรม: แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.ย. 2555 กิจกรรม: โรงเรียนมงฟอร์ตฯ เป็นสนามสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (TME) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ส.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมตรวจงานสระว่ายน้ำ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ส.ค. 2555 กิจกรรม: นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ส.ค. 2555 กิจกรรม: พบนักเรียนเพื่อทดสอบความพร้อม เพื่อร่วมแข่งขันการอ่าน ฟังเสียงฯ ของธนาคารธนชาต (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ส.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 ส.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูระดับชั้น ป.2 เรื่องขอเสนอแนะของผู้ปกครองจากการสอบวัดผลครั้งที่ 1/2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ส.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูแกนนำการสอนภาษาอังกฤษ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 ส.ค. 2555 กิจกรรม: พบนักเรียนเพื่อทดสอบความพร้อม เพื่อร่วมแข่งขันการอ่าน ฟังเสียงฯ ของธนาคารธนชาต (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ส.ค. 2555 กิจกรรม: เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ASEAN Education (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ส.ค. 2555 กิจกรรม: บุคลากรไปจัดนิทรรศการอาเซียน ในงาน ASEAN Education (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 ส.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ส.ค. 2555 กิจกรรม: หัวหน้าฝ่ายวิชาการถ่ายรูปร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ส.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูระดับชั้น ป.1-6 เรื่อง "หนังสือดิจิตอล" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ส.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุม เรื่อง "สรุปผลการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1/2555" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ส.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2555 กิจกรรม: จัดสอบนักเรียนคณะนักร้องประสานเสียงที่ไปเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 20-27 ก.ค. 55 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ก.ค. 2555 กิจกรรม: ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารและจัดการศึกษา (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ก.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูแกนนำการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ก.ค. 2555 กิจกรรม: จัดสอบให้กับนักเรียนคณะนักร้องประสานเสียงไปเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 20-27 ก.ค. 55 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ก.ค. 2555 กิจกรรม: จัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียนคณะนักร้องประสานเสียงที่เดินทางไปแข่งขันนักร้องประสานเสียงระหว่างวันที่ 27 และ30 ก.ค. 55 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 ก.ค. 2555 กิจกรรม: จัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียนคณะนักร้องประสานเสียงที่เดินทางไปแข่งขันนักร้องประสานเสียงระหว่างวันที่ 27 และ30 ก.ค. 55 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ก.ค. 2555 กิจกรรม: เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับเด็กชายกันต์ ปันสุวรรณ์ ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ปี 2554 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ก.ค. 2555 กิจกรรม: คุณพลากร สาธิตการสอนภาษาอังกฤษให้ครูกลุ่มนำร่อง (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2555 กิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยคุณพลากร ตันเสถียร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ก.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบริษัท ตรวจสุขภาพ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูระดับชั้น ป.1-6 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูกลุ่มสาระฯ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูกลุ่มสาระฯ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 ก.ค. 2555 กิจกรรม: 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2555 กิจกรรม: การเข้าสังเกตการสอนภาษาอังกฤษ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2555 กิจกรรม: ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอน เรื่องการเตรียมความพร้อมตรวจประเมิน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2555 กิจกรรม: ประชุมครูไทย IE เรื่องการสอน IE (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2555 กิจกรรม: เปิดสอนยิมนาสติก MCP Gymnastic Club (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2555 กิจกรรม: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2555 กิจกรรม: เปิดเรียนโครงการเพลิน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2555 กิจกรรม: บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นฯ เข้าพบเพื่อนำเสนอสื่อการสอน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการทดสอบโครงการ MCP Genius Kids (Math) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2555 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม: 6.2 จัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม: 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม: - ส่งครูเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลภายนอก (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม: - ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอก (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม: 6.4 จัดระบบการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม: 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม: 6.6 จัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม: 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม: 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม: 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม: 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม: 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม: 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม: 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2555 กิจกรรม: 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)