วันที่ 9 เม.ย. 2557 กิจกรรม: ครูตา่งชาติแผนก EP และ IE ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 เม.ย. 2557 กิจกรรม: Master Luis ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม: 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 31 มี.ค. 2557 กิจกรรม: ประชุมครู IE เรื่องการพัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 มี.ค. 2557 กิจกรรม: ประชุมรับฟังรายละเอียดและเตรียมความพร้อม เรื่องหาแนวทางพัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 มี.ค. 2557 กิจกรรม: 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 มี.ค. 2557 กิจกรรม: 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 27 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ประชุมครูต่างชาติแผนกEP และ IE ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 18 ก.พ. 2557 กิจกรรม: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูผู้สอน EP (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 ม.ค. 2557 กิจกรรม: ครูธิดาพร ครูวิรัชดา และทีมผู้จัดทำสารคดี ขอพบท่านผู้อำนวยการเรื่อง สารคดีการท่องเที่ยวภาคภาษาอังกฤษ 10 นาที ที่จะส่งเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “ 4th TWP English Talent” ตอน “My Homeland” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อนำเสนอและขอคำชี้แนะ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 29 ม.ค. 2557 กิจกรรม: ประชุมครูต่างชาติประจำเดือน มกราคม 2557 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 ม.ค. 2557 กิจกรรม: 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 ม.ค. 2557 กิจกรรม: ครูภัทราพร ขออนุญาตนำ Father Andrew คณะBenedic เข้าพบ ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่า (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 ม.ค. 2557 กิจกรรม: การสอบวัดระดับความรู้ Cambridge Test (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง "ค่าย UK-Norwich Premium English Summer Course 2014" (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2556 กิจกรรม: เรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ "ค่าย UK-Norwich Premium English Summer Course 2014" (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2556 กิจกรรม: ครูภัทราพร ขอนำ Miss Lauren (วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต) ครูผู้สอน EP ป.1 เข้าพบผู้อำนวยการ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 พ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูต่างชาติประจำเดือนแผนก IE (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 พ.ย. 2556 กิจกรรม: โครงการค่าย UK-Norwich PREMIUM ENGLISH SUMMER COURSE 2014 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 พ.ย. 2556 กิจกรรม: ฝ่ายวิชาการประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ป.4-6 โครงการค่าย UK-Norwich Premium English Summer Course 2014 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 ต.ค. 2556 กิจกรรม: 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 ต.ค. 2556 กิจกรรม: 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 ต.ค. 2556 กิจกรรม: 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 ต.ค. 2556 กิจกรรม: 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 ต.ค. 2556 กิจกรรม: Mr.Norman ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 ต.ค. 2556 กิจกรรม: กิจกรรมค่าย Singapore 2013 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 ต.ค. 2556 กิจกรรม: กิจกรรมค่าย Singapore 2013 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 ต.ค. 2556 กิจกรรม: กิจกรรมค่าย Singapore 2013 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 ต.ค. 2556 กิจกรรม: กิจกรรมค่าย Singapore 2013 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 ก.ย. 2556 กิจกรรม: โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน หลักสูตร English Program P.5-6 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 ก.ย. 2556 กิจกรรม: กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน EP 1-3 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 18 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูต่างชาติประจำเดือนแผนก IE (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ไปสำรวจสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน EP1-3 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ไปสำรวจสถานที่ในการจัดกิจกรรม Field Trip ของนักเรียนชั้น EP 5-6 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูไทย และ ต่างชาติ แผนก EP (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 27 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูต่างชาติแผนก EP และ IE (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูต่างชาติประจำเดือนแผนก EP (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนครูต่างชาติแผนก IE (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.4-6 เรื่อง "ค่าย Singapore 2013" (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 5 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ครูธิดาพรพบนักเรียน ชั้น ป.4-6 ประชาสัมพันธ์ค่ายสิงคโปร์ 2013 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 ส.ค. 2556 กิจกรรม: โครงการค่ายสิงคโปร์ 2013 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 ก.ค. 2556 กิจกรรม: ครูวิรัชดาและครูธิดาพร ขอพบเพื่อปรึกษาเรื่องการรื้อทำหลักสูตร EP และค่ายสิงคโปร์ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 18 ก.ค. 2556 กิจกรรม: การนิเทศการสอนครูผู้สอนตำรากลางมูลนิธิฯ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 12 ก.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุม Workshop งานหลักสูตรแผนกโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 ก.ค. 2556 กิจกรรม: Master.Darwinและครูต่างชาติอีก 3 ท่านขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ ศุภนันท์ ขันธปรีชา (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 ก.ค. 2556 กิจกรรม: 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 ก.ค. 2556 กิจกรรม: 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 ก.ค. 2556 กิจกรรม: 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ก.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูต่างชาติประจำเดือนแผนก IE (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ก.ค. 2556 กิจกรรม: ครู ธิดาพร และ Master Robert ขอเข้าพบ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อปรึกษาการบริหารงานแผนก EP (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ครูวิรัชดาและครูธิดาพร ขอพบเพื่อปรึกษาเรื่องการบริหารงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองแผนกโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (EP) (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 12 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองแผนกโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (EP) (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองแผนกโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (EP) (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนแผนก EP (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูต่างชาติประจำเดือนแผนก IE (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูโครงการIE เรื่อง การจัดทำข้อสอบฯ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: สวัสดิการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพครูและการตรวจสุขภาพประจำปี) (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: การต่อวีซ่า/ใบอนุญาตทำงานครูต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: สวัสดิการสำหรับนักศึกษาจีน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน (Field Trip) (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: อบรมภาษาและวัฒนธรรม ของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศกับโรงเรียน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: การสอบวัดทางภาษา Cambridge Test (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ครบวงจร PDCA (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 มี.ค. 2556 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมภาษาต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม: 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม: 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม: 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม: 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)