วันที่ 30 เม.ย. 2558 กิจกรรม: สิ้นสุด 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 เม.ย. 2558 กิจกรรม: สิ้นสุด 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 เม.ย. 2558 กิจกรรม: สิ้นสุด 6.5 กำกับติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม: 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม: 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม: จัดกิจกรรม "สุขสันต์วันอำลา Summer Course" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 เม.ย. 2557 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2557 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 เม.ย. 2557 กิจกรรม: จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 เม.ย. 2557 กิจกรรม: จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 เม.ย. 2557 กิจกรรม: จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 เม.ย. 2557 กิจกรรม: จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 เม.ย. 2557 กิจกรรม: จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 เม.ย. 2557 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 เม.ย. 2557 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนภาษาจีน เรื่องการจัดทำ Website ภาษาจีน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม: ประชุมรับฟังแนวการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร MCP Genius Kids (Math) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม: 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2557 กิจกรรม: เริ่มการเรียนการสอนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 มี.ค. 2557 กิจกรรม: สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 มี.ค. 2557 กิจกรรม: สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 มี.ค. 2557 กิจกรรม: สิ้นสุด 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 มี.ค. 2557 กิจกรรม: พิจารณาผลการทดสอบของนักเรียนแทรกชั้น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 มี.ค. 2557 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 มี.ค. 2557 กิจกรรม: การทดสอบภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ครั้่งที่ 5 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 มี.ค. 2557 กิจกรรม: การทดสอบภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ครั้่งที่ 5 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 มี.ค. 2557 กิจกรรม: นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 มี.ค. 2557 กิจกรรม: 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 มี.ค. 2557 กิจกรรม: 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2557 กิจกรรม: 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2557 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 โครงการเรียนเสริมเตรียมความพร้อม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2557 กิจกรรม: สิ้นสุด การจัดการเรียนการสอน STEM Education และ ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ Robotic (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ก.พ. 2557 กิจกรรม: สิ้นสุด โครงการสอนเสริมหลังเลิกเรียนและโครงการสอนเสริมเย็น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ก.พ. 2557 กิจกรรม: เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมเพื่อวิเคราะห์ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2557 ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ประชุมวิเคราะห์ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2557 ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ก.พ. 2557 กิจกรรม: เรียนเชิญบราเดอร์ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ก.พ. 2557 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 โครงการเรียนเสริมเตรียมความพร้อม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ก.พ. 2557 กิจกรรม: งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตร งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2556 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตร งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2556 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ก.พ. 2557 กิจกรรม: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน VDO ของครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ก.พ. 2557 กิจกรรม: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน VDO ของครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ก.พ. 2557 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 โครงการเรียนเสริมเตรียมความพร้อม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2556 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ก.พ. 2557 กิจกรรม: นักศึกษาญี่ปุ่น (Genki) ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อกล่าวลาก่อนเดินทางกลับประเทศ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ถ่ายรูปหมู่ นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ก.พ. 2557 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 โครงการเรียนเสริมเตรียมความพร้อม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ประชุมและจัดทำกำหนดเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ประชุมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อสรุปการนำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูป (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ก.พ. 2557 กิจกรรม: เรียนเชิญบราเดอร์เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปการนำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูป (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.พ. 2557 กิจกรรม: คุณโสภิดา จากบริษัทพานทอง เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป นำเสนอโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.พ. 2557 กิจกรรม: เรียนเชิญบราเดอร์เข้ารับฟังการนำเสนอโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จากคุณโสภิดา บริษัทพานทองเอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ถ่ายรูปหมู่ นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ประชุมและจัดทำกำหนดเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ครูวิรัชดา พบนักเรียนชั้น ป.6 ชี้แจงเรื่องการสอบ O-NET (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ก.พ. 2557 กิจกรรม: ประชุมและจัดทำกำหนดเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2557 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 โครงการเรียนเสริมเตรียมความพร้อม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ม.ค. 2557 กิจกรรม: ประชุมและจัดทำกำหนดหลักสูตรและเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ม.ค. 2557 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 ม.ค. 2557 กิจกรรม: นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัย Yuxi ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อกล่าวลาก่อนเดินทางกลับ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 ม.ค. 2557 กิจกรรม: ประชุมและจัดทำกำหนดหลักสูตรและเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ม.ค. 2557 กิจกรรม: อาจารย์กวน ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเฉินตู ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาเรื่องการนำนักศึกษาจากเฉินตูมาฝึกสอน ในปีการศึกษา 2557 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ม.ค. 2557 กิจกรรม: เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ อาจารย์กวน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ม.ค. 2557 กิจกรรม: ประชุมและจัดทำกำหนดหลักสูตรและเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ม.ค. 2557 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 โครงการเรียนเสริมเตรียมความพร้อม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ม.ค. 2557 กิจกรรม: ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ารับฟังการนำเสนอโครงการ "ห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์"และโครงการ "Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ม.ค. 2557 กิจกรรม: เรียนเชิญบราเดอร์เข้ารับฟังการนำเสนอห้องเรียนทดลองวิทย์ และ Maths Whizz ของบริษัทนานมีบุ๊ค (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ม.ค. 2557 กิจกรรม: 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ม.ค. 2557 กิจกรรม: เรียนเชิญบราเดอร์มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและปิดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #2 ณ โบทานิค รีสอร์ท อ.แม่ริม เชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ม.ค. 2557 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 โครงการเรียนเสริมเตรียมความพร้อม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ม.ค. 2557 กิจกรรม: เรียนเชิญบราเดอร์เปิดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #2 ณ โบทานิค รีสอร์ท อ.แม่ริม เชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ม.ค. 2557 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ม.ค. 2557 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ม.ค. 2557 กิจกรรม: ถ่ายรูป นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ม.ค. 2557 กิจกรรม: การเรียนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ม.ค. 2557 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 โครงการเรียนเสริมเตรียมความพร้อม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2556 กิจกรรม: เรียนเชิญบราเดอร์ชมการนำเสนอฉากและเสียงการแสดงของระดับชั้น ป.1 ที่ยังเหลืออีก 1 ชั้น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2556 กิจกรรม: คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับรางวัล "นักเรียนดีเด่น" งานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2556 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ธ.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนชั้น ป.1 เรื่อง "โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2557" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2556 กิจกรรม: เรียนเชิญบราเดอร์ชมการนำเสนอฉากและเสียงการแสดงของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2556 กิจกรรม: อาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2556 กิจกรรม: เชิญผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง เอกสารประกอบเรียน ปีการศึกษา 2557 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 พ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 พ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 พ.ย. 2556 กิจกรรม: เดินทางไปพบผู้บริหารโรงเรียน Chengdu Paotongshu Primary และลงนามทำ MOU ร่วมกับ Chengdu University (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 พ.ย. 2556 กิจกรรม: เดินทางไปพบผู้บริหารโรงเรียน Chengdu Paotongshu Primary และลงนามทำ MOU ร่วมกับ Chengdu University (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 พ.ย. 2556 กิจกรรม: เดินทางไปพบผู้บริหารโรงเรียน Chengdu Paotongshu Primary และลงนามทำ MOU ร่วมกับ Chengdu University (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 พ.ย. 2556 กิจกรรม: พิจารณาผลคะแนนทดสอบนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2556 กิจกรรม: พิจารณาผลคะแนนทดสอบนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 พ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนบันทึก VDO เรื่อง "การใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนบันทึก VDO เรื่อง "การใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2556 กิจกรรม: นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัย Yuxi ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อแนะนำตัวเอง (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 พ.ย. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนบันทึก VDO เรื่อง "การใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนบันทึก VDO เรื่อง "การใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนบันทึก VDO เรื่อง "การใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 พ.ย. 2556 กิจกรรม: การจัดการเรียนการสอน STEM Education และ ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ Robotic (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2556 กิจกรรม: หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของครูผู้สอน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนอบรมเรื่อง "การใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน" ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ต.ค. 2556 กิจกรรม: การบรรยายพิเศษ เรื่อง "STEM Education" การบูรณาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย Dr.Tairo Nomura อาจารย์จาก Saitama University (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ต.ค. 2556 กิจกรรม: ให้การต้อนรับ Mr. Kikuchi และ Dr. Nomura ในการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการสอน STEM Education (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ต.ค. 2556 กิจกรรม: 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ต.ค. 2556 กิจกรรม: 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ต.ค. 2556 กิจกรรม: 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ต.ค. 2556 กิจกรรม: 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ต.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูชั้น ป.1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ต.ค. 2556 กิจกรรม: ให้การต้อนรับ ดร.โนมูระและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Saitama ประเทศญี่ปุ่น ในความร่วมมือด้านการเรียนการสอน STEM Education และระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ Robotic (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ต.ค. 2556 กิจกรรม: เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมต้อนรับ ดร.โนมูระและนักศึกษา พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ต.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ต.ค. 2556 กิจกรรม: กำหนดการการต้อนรับ ดร.โนมูระ จากประเทศญี่ปุ่น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ต.ค. 2556 กิจกรรม: เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการต้อนรับนักศึกษาญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัย Saitama (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ต.ค. 2556 กิจกรรม: เริ่มกิจกรรมสอนเสริมโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ต.ค. 2556 กิจกรรม: เริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการสอนเสริมหลังเลิกเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ต.ค. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนอบรมเรื่อง "การใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ต.ค. 2556 กิจกรรม: การนิเทศการสอนผ่าน VDO ของครูผู้สอน ครั้งที่ 6 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้และคู่มือส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และม.บรรจง ปิยศทิพย์ เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีช่วยสอน" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ก.ย. 2556 กิจกรรม: การนิเทศการสอนผ่าน VDO ของครูผู้สอน ครั้งที่ 6 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ครูนำนักเรียนเข้ารับรางวัลนักเรียนดีเด่นของสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ครูนำนักเรียนเข้ารับรางวัลนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.ย. 2556 กิจกรรม: จัดทำคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้และคู่มื่อส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ก.ย. 2556 กิจกรรม: การทดสอบภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ครั้่งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ก.ย. 2556 กิจกรรม: การนิเทศการสอนผ่าน VDO ของครูผู้สอน ครั้งที่ 5 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ก.ย. 2556 กิจกรรม: การทดสอบภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ครั้่งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ก.ย. 2556 กิจกรรม: การนิเทศการสอนผ่าน VDO ของครูผู้สอน ครั้งที่ 5 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ก.ย. 2556 กิจกรรม: การนิเทศการสอนผ่าน VDO ของครูผู้สอน ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ก.ย. 2556 กิจกรรม: การนิเทศการสอนผ่าน VDO ของครูผู้สอน ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ก.ย. 2556 กิจกรรม: โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีัน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ก.ย. 2556 กิจกรรม: เชิญผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน(ภาษาจีน) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ IE พบ ม.พิพัฒน์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ IE พบ ม.พิพัฒน์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2556 กิจกรรม: การจัดการเรียนการสอน ชั้น ป.2 โดยใช้ Tablet เป็นสื่อ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ IE พบ ม.พิพัฒน์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 ก.ย. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ IE พบ ม.พิพัฒน์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 ก.ย. 2556 กิจกรรม: นักศึกษาจีนเข้าพบเพื่อลากลับประเทศ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ พบ ม.พิพัฒน์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 ส.ค. 2556 กิจกรรม: การทดสอบภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ครั้่งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ พบ ม.พิพัฒน์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ส.ค. 2556 กิจกรรม: การทดสอบภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ครั้่งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้ปกครองชั้น ป.5 เรื่องการจัดการแสดงงาน MCP Variety Education 2013 "GO BEYOND 2015" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ พบ ม.พิพัฒน์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ พบ ม.พิพัฒน์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ส.ค. 2556 กิจกรรม: การนิเทศการสอนผ่าน VDO ของครูผู้สอน ครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ส.ค. 2556 กิจกรรม: คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับรางวัล "นักเรียนดีเด่น" งานวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2556 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ส.ค. 2556 กิจกรรม: งาน MPC Variety Education 2013 "GO BEYOND 2015" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการจัดการแสดงชั้น ป.5 งาน MCP Variety Education 2013 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ถ่ายรูป ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้เข้่าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 ส.ค. 2556 กิจกรรม: เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2556 กิจกรรม: การนิเทศการสอนผ่าน VDO ของครูผู้สอน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2556 กิจกรรม: การทดสอบภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ครั้่งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ส.ค. 2556 กิจกรรม: การนิเทศการสอนผ่าน VDO ของครูผู้สอน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ส.ค. 2556 กิจกรรม: การทดสอบภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ครั้่งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และม.ฉัตรชัย ประชุมเรื่อง "MCP Variety Education 2013" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ก.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูผู้ัสอนชั้น ป.2, ป.4 และ ป.5 เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียนแบบ R2R (Routine to Research) โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ก.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูผู้ัสอนชั้น ป.1, ป.3 และ ป.6 เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียนแบบ R2R (Routine to Research) โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ก.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ก.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ก.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2556 กิจกรรม: 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2556 กิจกรรม: 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2556 กิจกรรม: 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ก.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: การทดสอบภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ครั้่งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อสอบที่ดี (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: การทดสอบภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ครั้่งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ครูวิรัชดา พบนักเรียนชั้น ป.6 ชี้แจงเรื่องการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ผู้ปกครอง ด.ช.ติณณภพ จินกลับ พบท่านผู้อำนวยการ เรื่องการแสดงดนตรีที่ เฉินตู ประเทศจีน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ครูวิภาภรณ์นำเด็กหญิงกนกรดา ช่างฝั้น ที่จะไปแสดงดนตรีนานาชาติที่เฉินตู เข้าพบภราดาศุภนันท์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ครูวิภาภรณ์นำนักศึกษาฝึกสอนจีนเข้าพบภราดาศุภนันท์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2556 กิจกรรม: พบคุณไพรัชและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉินตู (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 พ.ค. 2556 กิจกรรม: โครงการชมรมวัฒนธรรมจีน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 พ.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอน ป.1-6 เรื่อง การจัดทำโครงการชมรมวัฒนธรรมจีน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2556 กิจกรรม: ผู้อำนวยการพบและให้โอวาทนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2556 กิจกรรม: โครงการสอนเสริมหลังเลิกเรียนและโครงการสอนเสริมเย็น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2556 กิจกรรม: เริ่มดำเนินการสอนเสริมหลังเลิกเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง "ทบทวนกระบวนการจัดทำ Work shop หลักสูตรฉบับครูผู้สอน" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2556 กิจกรรม: เริ่มกิจกรรมสอนเสริมโครงการเพลิน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2556 กิจกรรม: กำหนดการการประชุมครูผู้สอนชาวต่างชาติ โครงการ EP และ IE (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.5 กำกับติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2556 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม: 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม: 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม: 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม: 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม: 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)