วันที่ 10 ก.ย. 3062 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 29 เม.ย. 2563 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมประชุมออนไลน์เพื่อเรียนรู้การใช้ระบบการเงินและการบัญชี ในสถานศึกษา (MCS, MCP, ACL, ACT, ACS) (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 18 มี.ค. 2563 กิจกรรมลงนามสัญญาว่าจ้างโครงการจัดสร้างที่พักรับรองผู้ปกครอง (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 13 มี.ค. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงาน ครั้งที่ 4/2562 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 11 มี.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศ ของโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 1 มี.ค. 2563 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 1 มี.ค. 2563 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 29 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน สนามเด็กเล่น และบริเวณโดยรอบโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินและการบัญชีในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 21 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานพยาบาล เข้าร่วมอบรม เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับ ครูดูแลเด็ก และครูอนามัยโรงเรียน (งานพยาบาล)
วันที่ 19 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมการพิจารณาแบบและราคาค่าก่อสร้างห้องพักรับรองผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 18 ก.พ. 2563 กิจกรรมแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 5 ก.พ. 2563 กิจกรรมแพทย์หญิงอัจฉรา พินิจการ แพทย์GP ประจำโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ และน.ส. เบญจมาศ เวียงคำ นักส่งเสริมสุขภาพ มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.4 -ป.6 เรื่องไวรัสโคโรนา (งานพยาบาล)
วันที่ 4 ก.พ. 2563 กิจกรรมนายแพทย์ อิทธิเชษฐ์ นพรัชสุวรรณ แพทย์GP ประจำโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ และน.ส. เบญจมาศ เวียงคำ นักส่งเสริมสุขภาพ มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.1 เรื่องไวรัสโคโรนา (งานพยาบาล)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมแพทย์หญิงอัจฉรา พินิจการ แพทย์GP ประจำโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.2 และป.3 เรื่องไวรัสโคโรนา (งานพยาบาล)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยจัดงานประเพณี "ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 29" (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมแพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหวัด แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 (งานพยาบาล)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่7/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 19 ม.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนสันติศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 14 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมการพิจารณาแบบและราคาค่าก่อสร้าง (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่5/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 3 ม.ค. 2563 กิจกรรมแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2 เรื่อง การป้องกันโรคอ้วนในเด็ก ผ่านระบบ SWIS Admin (งานพยาบาล)
วันที่ 16 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเครื่องพิมพ์เอกสารประจำปี 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าเยี่ยมชมโครงการ Cellular Beam อาคาร Saint Gabriel (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 11 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยจัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามกับสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 11 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่6/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 7 ธ.ค. 2562 กิจกรรม กองกำกับการสืบสวน1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปักตะกร้อ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่(Influenza) (งานพยาบาล)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2562 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.5 (งานพยาบาล)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.5 (งานพยาบาล)
วันที่ 21 พ.ย. 2562 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.4 (งานพยาบาล)
วันที่ 21 พ.ย. 2562 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.6 (งานพยาบาล)
วันที่ 21 พ.ย. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.4 (งานพยาบาล)
วันที่ 21 พ.ย. 2562 กิจกรรมบริการทันตกรรม ชั้นป.5 (งานพยาบาล)
วันที่ 21 พ.ย. 2562 กิจกรรมบริการทันตกรรม ชั้นป.6 (งานพยาบาล)
วันที่ 21 พ.ย. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.6 (งานพยาบาล)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.3 (งานพยาบาล)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.3 (งานพยาบาล)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.2 (งานพยาบาล)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.2 (งานพยาบาล)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.1 (งานพยาบาล)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.1 (งานพยาบาล)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมบริการทันตกรรม ชั้นป.1 (งานพยาบาล)
วันที่ 16 พ.ย. 2562 กิจกรรมบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "น้ำดื่มสิงห์ 3x3 BASKETBALL CUP 2019" (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 15 พ.ย. 2562 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 15 พ.ย. 2562 กิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนผู้ปกครอง (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 12 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมนำเสนอข้อมูลประกอบกิจกรรม Open House ประจำปี 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานส่วนกลางพัฒนาระบบSWIS มูลนิธิฯ และนักศึกษาฝึกวิชาชีพ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2562 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรม ประชุมทีมงานส่วนกลางเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบ SWIS (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานจัดทำ VDO กิจกรรม OPEN HOUSE (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 2 พ.ย. 2562 กิจกรรมซ้อมรับสถานการณ์จากอัคคีภัยและแผ่นดินไหว (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่4/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 26 ต.ค. 2562 กิจกรรมบริษัท นาวิน โปรดักชั่น จำกัด ใช้สถานที่สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์เพลง "แขกไปใครมา" (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และป.6 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมหยอดวัคซีนโปลิโอ นักเรียนชั้นป.1 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 18 ก.ย. 2562 กิจกรรมบริษัท จีแอนด์บี เอนไซม์ส จำกัด นำเสนอและทดลองการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 16 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่3/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 1 เรื่องปัญหาโรคอ้วนในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็ก รู้ก่อนป้องกันได้ ผ่านระบบ SWIS Admin (งานพยาบาล)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุม การสาธิตการตอบแบบสอบถามสำหรับสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 11 ก.ย. 2562 กิจกรรมงานอาคารสถานที่สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรพบพนักงานตรวจความปลอดภัย (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 9 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศ ของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 7 ก.ย. 2562 กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2562 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) (งานพยาบาล)
วันที่ 2 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่2/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก) (งานพยาบาล)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานพยาบาลเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (งานพยาบาล)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก) (งานพยาบาล)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการทีมงานโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดสัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก) (งานพยาบาล)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก) (งานพยาบาล)
วันที่ 26 ส.ค. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก) (งานพยาบาล)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ) (งานพยาบาล)
วันที่ 22 ส.ค. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ) (งานพยาบาล)
วันที่ 22 ส.ค. 2562 กิจกรรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 21 ส.ค. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ) (งานพยาบาล)
วันที่ 20 ส.ค. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ) (งานพยาบาล)
วันที่ 19 ส.ค. 2562 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ) (งานพยาบาล)
วันที่ 19 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมนาย จำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก (งานพยาบาล)
วันที่ 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่3/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 2 ส.ค. 2562 กิจกรรม งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรม6.1.3.4 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5 (9 สิงหาคม 2562 , 7 กุมภาพันธ์ 2563) (งานพยาบาล)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรม6.3 อบรมลูกเสือจราจร และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดระบบการจราจรภายในบริเวณโรงเรียนกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย) (งานพยาบาล)
วันที่ 25 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 23 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน และตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรมงานพยาบาลเข้าร่วมการอบรมครูอนามัย (งานพยาบาล)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 4 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 3 ก.ค. 2562 กิจกรรมงานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรม6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (งานพยาบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย) (งานพยาบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP ACL และ ACP (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องคำแนะนำสำหรับผู้ป่วย ผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่บ้าน ในระบบ swiss admin (งานพยาบาล)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมงานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมประชุมวางแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 15 มิ.ย. 2562 กิจกรรมแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง รู้ทันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคมือ เท้า ปาก (งานพยาบาล)
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลกิจกรรมพันธสัญญา (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรมแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 2 มิ.ย. 2562 กิจกรรมแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 มิ.ย. 2562 กิจกรรม6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (28 มิถุนายน 2562 ,26 กรกฎาคม 2562) (งานพยาบาล)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมนักการและพนักงาน ครั้งที่ 1/2562 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 29 พ.ค. 2562 กิจกรรมแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมงานพยาบาลร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15 (งานพยาบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2562 กิจกรรมงานพยาบาลร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15 (งานพยาบาล)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1 จัดระบบจราจรภายในโรงเรียน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2 จัดซื้อและซ่อมวิทยุสื่อสาร (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.5 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียนในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.6 การจัดระบบการดูแลนักเรียนของครูและบุคลากร (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.8 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.9 จัดซื้ออุปกรณ์ในงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 6 พ.ค. 2562 กิจกรรมงานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) : การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เวทีภาคีเครือข่ายภาคเหนือ (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4 จัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.7 การจัดระบบดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.10 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1.2 สั่งซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1.4 ซื้อพันธุ์ไม้ที่จำเป็นในการตกแต่งภูมิทัศน์ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1.5 การขยายพันธุ์ไม้ ดอกไม้พุ่มตามฤดูกาล ตลอดปีการศึกษา (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1.6 การตัดแต่ง และบำรุง รักษาพันธุ์ไม้ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1.7 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2 การดูแลปรับปรุงสุขาภิบาลภายในโรงเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2.2 สุขาภิบาลห้องน้ำ ห้องสุขา บ่อเกรอะ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2.3 ดูแลบ่อดักไขมัน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2.4 ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และบริเวณโรงเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2.5 ดูแลสุขาภิบาลระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.3 การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4 การตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.5 นิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรมsdfsdf (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรมsdfasf (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)