วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาหมากรุกและหมากฮอสไทย (งานกีฬา)
วันที่ 1 มี.ค. 2563 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2563 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมการไหว้ ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสภานักเรียนจัดการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.3 และ ป.6) (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 27 ก.พ. 2563 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 11 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ก.พ. 2563 กิจกรรมรับการสนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 26 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.2 และ ป.5) (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 26 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปี 2562 (งานลูกเสือ)
วันที่ 26 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 25 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1 และ ป.4) (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 25 ก.พ. 2563 กิจกรรมขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 25 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 24 ก.พ. 2563 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.พ. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ก.พ. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสรุปการดำเนินงานโครงการประจำปีของโรงเรียน 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกเตรียมความพร้อมการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 14 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.พ. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 12 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาหมากรุกสากล (งานกีฬา)
วันที่ 10 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (งานลูกเสือ)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (งานลูกเสือ)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรมนักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.พ. 2563 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.พ. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ก.พ. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 4 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.พ. 2563 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.พ. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.พ. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 2 ก.พ. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2) (งานลูกเสือ)
วันที่ 2 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้ (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2) (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2) (งานลูกเสือ)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมสภานักเรียนจับฉลากกิจกรรม Buddy ของนักเรียนชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมสอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.6/7ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 30 ม.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ม.ค. 2563 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ม.ค. 2563 กิจกรรมรับการสนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 29 ม.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพิจารณา นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 26 ม.ค. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1) (งานลูกเสือ)
วันที่ 26 ม.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ม.ค. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1) (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 ม.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ม.ค. 2563 กิจกรรมตัวแทนภราดาและครูมอบผ้าห่มในกิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1) (งานลูกเสือ)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมตัวแทนภราดาและครูมอบผ้าห่มในกิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว (งานอภิบาล)
วันที่ 23 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูระดับชั้น ป.6 เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ม.ค. 2563 กิจกรรมรองผู้อำนวยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ม.ค. 2563 กิจกรรมรองผู้อำนวยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณเกษม สาธร (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 21 ม.ค. 2563 กิจกรรมผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 กล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ม.ค. 2563 กิจกรรมเริ่มรับสมัครกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 19 เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 กล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 19 เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( SPORTS DAY ) (งานกีฬา)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมพิธีการเปิด-ปิดการแข่งขันกรีฑาสี ( SPORTS DAY ) ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 14 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูระดับชั้น ป.5, ป.6 เรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน (งานลูกเสือ)
วันที่ 11 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนรับเกียรติบัตร เด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ แสดงชุดยุวนาฏตนารี กินรีหิมพานต์ งานวันเด็กกาดสวนแก้ว 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรม6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) (งานลูกเสือ)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานวันเด็กกาดสวนแก้ว 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมรองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแสดงชุดพิเศษงานประจำปี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 9 ม.ค. 2563 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ม.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬายิงธนูและกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมนำผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 บันทึก VDO ชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมวิทยากรให้ความรู้เรื่องพื้นฐานมวยไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ม.ค. 2563 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ม.ค. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมงาน Montfort Variety Education 2019 88th Anniversary Quality Education (การแสดงระดับชั้น ป.2 ป.6) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการประชุมทีมงาน พิธีการ-พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวที ภาคกลางคืน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ธ.ค. 2562 กิจกรรมงาน Montfort Variety Education 2019 88th Anniversary Quality Education (การแสดงระดับชั้น ป.3 ป.4) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการประชุมทีมงาน พิธีการ-พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวที ภาคกลางคืน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 กิจกรรมงาน Montfort Variety Education 2019 88th Anniversary Quality Education (การแสดงระดับชั้น ป.1 ป.5) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประจำปีของโรงเรียน 2562 ร่วมพิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการประชุมทีมงาน พิธีการ-พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวที ภาคกลางคืน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ธ.ค. 2562 กิจกรรมเลี้ยงอาหารวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 17 ธ.ค. 2562 กิจกรรมถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียน งาน Montfort Variety Education 2019 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ธ.ค. 2562 กิจกรรมซ้อมใหญ่การแสดงงาน Montfort Variety Education 2019 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ธ.ค. 2562 กิจกรรมซ้อมใหญ่ลำดับพิธีการบนเวที (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ธ.ค. 2562 กิจกรรมทดลองระบบไฟส่องสว่างบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม งานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ธ.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนครูเข้าร่วมวันครูคำสอนไทย (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ธ.ค. 2562 กิจกรรมซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2019 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ธ.ค. 2562 กิจกรรมซ้อมลำดับพิธีการบนเวที (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ธ.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 8 ธ.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ธ.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประกวดตกแต่งห้องเรียนตามบรรยากาศคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ธ.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม Sharing for Happiness ให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประกวดผลงานภาพระบายสีวันคริสต์มาส (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมมอบของรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชั้น ป.1-ป.3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการทดลองระบบไฟส่องสว่างบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม งานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมมอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ที่ชนะการประกวดประดิษฐ์โคมดอกไม้ กิจกรรมประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 8 , 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 5 ธ.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ธ.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม Sharing for Happiness ให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีกรนักเรียน งานประจำปีของโรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (งานกีฬา)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (งานกีฬา)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 10 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายสวนสนุก ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเล่นสวนสนุก งานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (งานกีฬา)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 1 ธ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2) (งานลูกเสือ)
วันที่ 30 พ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2) (งานลูกเสือ)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2) (งานลูกเสือ)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 9 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมงานอภิบาล สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (งานอภิบาล)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่ 13 (งานกีฬา)
วันที่ 28 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (งานกีฬา)
วันที่ 28 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่ 13 (งานกีฬา)
วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมสภานักเรียน และตัวแทนนักเรียนเข้าเยี่ยมชมและร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (งานกีฬา)
วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่ 13 (งานกีฬา)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO การแสดงนักเรียน ครั้งที่ 2 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหารือเรื่องพิธีเปิด งานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (งานกีฬา)
วันที่ 25 พ.ย. 2562 กิจกรรมงานลูกเสือ นำลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีวันวชิราวุธรำลึก ร.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 พ.ย. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ย. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO การแสดงนักเรียน ครั้งที่ 2 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (งานกีฬา)
วันที่ 24 พ.ย. 2562 กิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1) (งานลูกเสือ)
วันที่ 24 พ.ย. 2562 กิจกรรมงานกีฬานำนักเรียนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ วงนาคราช แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 23 พ.ย. 2562 กิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1) (งานลูกเสือ)
วันที่ 23 พ.ย. 2562 กิจกรรมงานกีฬานำนักเรียนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ วงนาคราช แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1) (งานลูกเสือ)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 21 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.1-ป.6 เพื่อแจ้งรายละเอียดการจองโต๊ะจีน งานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมตัวแทนโรงเรียนเพื่อแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 5 (งานกีฬา)
วันที่ 15 พ.ย. 2562 กิจกรรมสำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 15 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 14 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 พ.ย. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO การแสดงนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO การแสดงนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมเก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียนและการรับสั่งจองภาพ งานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมเก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมเก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมเก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมเก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรม6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562) (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมสภานักเรียนเข้าร่วมงานป้องกันสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยสร้างได้ Safe Zone For All (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรม6.1.9 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 31 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 29 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 28 ต.ค. 2562 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ต.ค. 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 27 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 8 สถาบัน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 26 ต.ค. 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมสวดรูปประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ต.ค. 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 4 ต.ค. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการเยี่ยมบ้านักเรียนที่ขอทุนการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ต.ค. 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 2 ต.ค. 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 2 ต.ค. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ต.ค. 2562 กิจกรรมครูฝ่ายกิจการนักเรียนเยี่ยมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูคำนับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ก.ย. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ย. 2562 กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับเด็กชายกันต์ธีร์ ชวชาติ นักเรียนชั้น ป.4/8 ที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 19 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียนและการรับสั่งจองภาพ งานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 18 ก.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ก.ย. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานประจำปี 2562 ร่วมหารือชุดการแสดงมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 18 ก.ย. 2562 กิจกรรมงานกีฬาถ่ายภาพแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ] (งานกีฬา)
วันที่ 17 ก.ย. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ก.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 21 (งานอภิบาล)
วันที่ 11 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 11 ก.ย. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 9 ก.ย. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ย. 2562 กิจกรรมสำรวจค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.ย. 2562 กิจกรรมสำรวจค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมสำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 62 (งานลูกเสือ)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียนโรงเรียนระหว่างส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทนนิส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียนโรงเรียนระหว่างส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 4 ก.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ย. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 3 ก.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 2 ก.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ย. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 31 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬาส่งนักกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.3/8 และ ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬาส่งนักกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (งานกีฬา)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทนนิส (งานกีฬา)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ ฉงซินคัพ ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬาส่งนักกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 26 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ส.ค. 2562 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรมเล่นไปด้วยกัน (เกมวิบาก) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ส.ค. 2562 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 25 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ( ภาคเหนือ ) ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (งานกีฬา)
วันที่ 24 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ( ภาคเหนือ ) ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (งานกีฬา)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.4/8 และ ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ส.ค. 2562 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ส.ค. 2562 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ส.ค. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ส.ค. 2562 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ส.ค. 2562 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 18 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพสัปดาห์ที่ 1การแข่งขันฟุตบอล U12 Northern Youth League 2019 (งานกีฬา)
วันที่ 17 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2562 (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานอภิบาลให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง วันแม่พระอัสสัมชัญ (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 13 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ส.ค. 2562 กิจกรรมมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 12 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือการจัดหาร้านโต๊ะจีน งานประจำปีของโรงเรียน 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Mini Course (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 6 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2562 กิจกรรมรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬาส่งนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 9 ปี และ 11 ปีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับ นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจากประเทศ ฮ่องกง (งานกีฬา)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 3 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬาส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 9 ปี และ 11 ปีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับ นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจากประเทศฮ่องกง (งานกีฬา)
วันที่ 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมสรุปการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ เดือน กรกฎาคม (งานลูกเสือ)
วันที่ 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรม6.1.1 การประชาสัมพันธ์/จัดทำเอกสาร/จดหมาย/การดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรม6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรม6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรม6.1.5 หารายได้และผู้สนับสนุนการจัดงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรม6.1.6 ถ่ายภาพหมู่การแสดง/DVD (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรม6.1.7 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรม6.1.8 การจำหน่ายร้านสวนสนุก (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 31 ก.ค. 2562 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ก.ค. 2562 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ค. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ค. 2562 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการแสดงพระธรรมเทศนา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 20 ก.ค. 2562 กิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุสถาบันแมคเคน (งานอภิบาล)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อหารือแนวทางการจัดงานประจำปีของโรงเรียน 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธ์ุแท้นักบุญหลุยส์ ป.4-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.ค. 2562 กิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธ์ุแท้นักบุญหลุยส์ ป.1-ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 11 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (ยิงธนู) (งานกีฬา)
วันที่ 10 ก.ค. 2562 กิจกรรมผลงานนักเรียนกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ 2019 (งานอภิบาล)
วันที่ 10 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ค. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ค. 2562 กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรมคุณไพรัช โตวิวัฒน์ นำอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้อำนวยการ เรื่อง Codingและการเขียนโปรแกรมสำหรับเปิดชมรม robot (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ค. 2562 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ค. 2562 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ค. 2562 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2562 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษางานลูกเสือ ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 5 ก.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ของชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ก.ค. 2562 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ก.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 4 ก.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ของชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้นป.6/7พบกับ คู่ Play off (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.ค. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่างชั้น ป.6/4 พบกับ ป.6/3 (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาหมากรุก (งานกีฬา)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้น ป.6/1 พบกับ ชั้น ป.6/9 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 มิ.ย. 2562 กิจกรรมตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานอภิบาล)
วันที่ 29 มิ.ย. 2562 กิจกรรมงานอภิบาลร่วมงานฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารงานบวชพระสงฆ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 29 มิ.ย. 2562 กิจกรรมตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานอภิบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้น ป.6/5 พบกับ ชั้น ป.6/2 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย (งานลูกเสือ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้น ป.6/6 พบกับ ชั้น ป.6/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แค่ซนหรือสมาธิสั้น (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5 (งานอภิบาล)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2562 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 24 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5 (งานอภิบาล)
วันที่ 24 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 24 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2562 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬากอล์ฟ (งานกีฬา)
วันที่ 22 มิ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5 (งานอภิบาล)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2019 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/6กับ ป.3/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/2กับป.5/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/2กับ ป.3/3 (งานอภิบาล)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/1 กับ ป.5/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 18 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/4กับ ป.3/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 18 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 18 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/7กับป.5/9 (งานอภิบาล)
วันที่ 17 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/1กับ ป.3/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 17 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬากอล์ฟและเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 คู่ Play off ระหว่าง ป.5/3กับป.5/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมมอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรม งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4 (งานอภิบาล)
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4 (งานอภิบาล)
วันที่ 12 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2562 กิจกรรมมอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.1, ป.4-ป.6 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.6/2ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 11 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4 (งานอภิบาล)
วันที่ 11 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2562 กิจกรรมมอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.2 ป.3 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/6กับป.4/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 10 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2562 กิจกรรมงานกีฬา จัดส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการโรงเรียนอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 (งานกีฬา)
วันที่ 8 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6) (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 8 มิ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรม Classroom Meeting ระดับชั้น ป.1-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 มิ.ย. 2562 กิจกรรมงานกีฬา จัดส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการโรงเรียนอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 (งานกีฬา)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมจัดทำเอกสารกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (งานอภิบาล)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/7กับป.4/2 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/1กับ ป.4/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/3กับ ป.4/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 กิจกรรม การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ 2.1 สรุปผลงาน Montfort Variety Education 2018 “The Family of LOVE” (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมโครงการงานประจำปีของโรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรม6.1.4 ของที่ระลึก/ใบประกาศเกียรติคุณ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรม6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประชุมรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 (งานอภิบาล)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมพิจารณาคัดเลือกรถตู้กิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 29 พ.ค. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 29 พ.ค. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 29 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2562 กิจกรรมผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2562 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2562 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2562 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (ยิงธนู) (งานกีฬา)
วันที่ 27 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ค. 2562 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2562 กิจกรรมส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 25 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมบันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมงานอภิบาลนำส่งจดหมายสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตปีการศีกษา 2562 (งานอภิบาล)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกรับฟังรายละเอียดการเรียนคำสอน ปีการศึกษา 2562 (งานอภิบาล)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมสำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4-6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือภาคเรียนที่ 1 (งานลูกเสือ)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1 การฝึกปฏิบัติการไหว้ที่ถูกต้องในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2 การกำกับ ติดตามการปฏิบัติการไหว้ของนักเรียน (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมงานอภิบาล (งานอภิบาล)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)