วันที่ 18 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 4 /2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 เม.ย. 2563 กิจกรรม6.3.7 จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 เม.ย. 2563 กิจกรรม6.3.8 ประเมินกระบวนการจัดทำ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 เม.ย. 2563 กิจกรรม6.3.9 สรุปผลการดำเนินการวางแผนการพัฒนาต่อไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 เม.ย. 2563 กิจกรรม6.3.7 จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 เม.ย. 2563 กิจกรรม6.3.8 ประเมินกระบวนการจัดทำ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 เม.ย. 2563 กิจกรรม6.3.9 สรุปผลการดำเนินการวางแผนการพัฒนาต่อไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 6 เม.ย. 2563 กิจกรรม6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนการดำเนินการและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 6 เม.ย. 2563 กิจกรรม6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนการดำเนินการและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 เม.ย. 2563 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2563 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2563 กิจกรรม นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 30 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.2.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 30 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.2.6 ประเมินและสรุปผลการจัดทำรายงานสรุปแผนงาน โครงการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 30 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.2.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 30 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.2.6 ประเมินและสรุปผลการจัดทำรายงานสรุปแผนงาน โครงการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 23 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.3.5 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 23 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.3.6 แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 23 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.3.5 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 23 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.3.6 แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 9 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.2.4 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรรายงานสรุปแผนงาน โครงการของทุกฝ่าย (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 9 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.2.4 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรรายงานสรุปแผนงาน โครงการของทุกฝ่าย (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 7 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.3.4 รวบรวมรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปเปรียบเทียบระดับโรงเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 7 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.3.4 รวบรวมรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปเปรียบเทียบระดับโรงเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 5 มี.ค. 2563 กิจกรรมประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 4 มี.ค. 2563 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนเดินทางเข้าร่วมการประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2563 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2563 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.6.10 นำเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 มี.ค. 2563 กิจกรรม6.6.11 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 มี.ค. 2563 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 29 ก.พ. 2563 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกบรรเลงเพลงในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 29 ก.พ. 2563 กิจกรรมวงดุริยางค์ร่วมแสดงงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (งานดุริยางค์)
วันที่ 21 ก.พ. 2563 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารทั่วไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 20 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.2.3 แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรับทราบผลการสรุปแผนงาน โครงการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 20 ก.พ. 2563 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 20 ก.พ. 2563 กิจกรรมวงดุริยางค์ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 (งานดุริยางค์)
วันที่ 19 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.2.2 ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานสรุปแผนงาน โครงการ แก่ฝ่ายต่างๆ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 19 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.2.2 ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานสรุปแผนงาน โครงการแก่ฝ่ายต่าง ๆ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 19 ก.พ. 2563 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 19 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์ (งานดุริยางค์)
วันที่ 18 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 18 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2563 (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.3.2 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่ายเพื่อนำสู่การวิเคราะห์สรุปเปรียบเทียบในระดับโรงเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.3.2 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่ายเพื่อนำสู่การวิเคราะห์สรุปเปรียบเทียบในระดับโรงเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.2.1 วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.3.1 วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.2.1 วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.3.1 วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.6.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.6.9 ส่งแผนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 13 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์ (งานดุริยางค์)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล Second Place การแข่งขันเปียโน Piano Grade 4 รายการ The 7th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 4 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 8 ก.พ. 2563 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกร่วมแสดงคอนเสิร์ต “Thank You For The Music (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 8 ก.พ. 2563 กิจกรรมนักเรียนวงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ต “Thank You For The Music" (งานดุริยางค์)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรม ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 5 ก.พ. 2563 กิจกรรม ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 4 ก.พ. 2563 กิจกรรม6.6.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 4 ก.พ. 2563 กิจกรรม ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรม ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 2 ก.พ. 2563 กิจกรรมคณะผู้บริหาร ครู และมาสเตอร์ ร่วมประชุมสามัญประจำปี และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 2 ก.พ. 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรมวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 29 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรมวงเครื่องดุริยางค์เข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 29 (งานดุริยางค์)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรม ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 30 ม.ค. 2563 กิจกรรม ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 29 ม.ค. 2563 กิจกรรม6.6.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน โครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของแผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 29 ม.ค. 2563 กิจกรรม6.6.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษรความถูกต้อง (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 29 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 29 ม.ค. 2563 กิจกรรม ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรม ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวิเคราะห์ และกำหนดร่างตัวชี้วัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดงสำหรับงานคอนเสิตร์ Thank you for the music (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 10 และ ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 และ ป.2/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ต Precious Dream Concert ครั้งที่ 5 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมวงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ตนั่งบรรเลง Precious Dream Concert ครั้งที่5 ร่วมกับวงดุริยางค์โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย (งานดุริยางค์)
วันที่ 23 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 10 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป. 1/8 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 10 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป. 1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 10 และ นักเรียนชั้น ป.2/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลง ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมวงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดวันกรีฑาสีประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานดุริยางค์)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 5 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9 และ นักเรียนชั้น ป.3/6, ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9 และ นักเรียนชั้น ป.3/5เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/8, ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9 และ ป. 3/1, ป.3/2 , ป.3/3, ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2 และ ป. 1/7เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 4 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 4 ม.ค. 2563 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 26 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการแสดงคอนเสิร์ตเครื่องสายตะวันตก (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 25 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการแสดงคอนเสิร์ตเครื่องสายตะวันตก (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 24 ธ.ค. 2562 กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงแสดงในงานคริสต์มาสตามโรงแรมต่าง ๆ (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 24 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการแสดงคอนเสิร์ตเครื่องสายตะวันตก (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 24 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงานคริสต์มาสของโรงแรม ณ นิรันดร์ โรแมนติค บูทิค รีสอร์ท (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการแสดงคอนเสิร์ตเครื่องสายตะวันตก (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 22 ธ.ค. 2562 กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงแสดงในงานคริสต์มาส คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 22 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการแสดงคอนเสิร์ตเครื่องสายตะวันตก (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 21 ธ.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมวางพวงหรีด คุณพ่อยงยุทธ ชุมศิลป์ พ่อของนายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการแสดงคอนเสิร์ตเครื่องสายตะวันตก (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงแสดงในงานประจำปีของโรงเรียน (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (งานดุริยางค์)
วันที่ 19 ธ.ค. 2562 กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงแสดงในงานประจำปีของโรงเรียน (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 19 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 19 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (งานดุริยางค์)
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงแสดงในงานประจำปีของโรงเรียน (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (งานดุริยางค์)
วันที่ 12 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 3 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรม6.6.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรม6.6.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรม6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรม6.6.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ธ.ค. 2562 กิจกรรม6.6 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2562 กิจกรรม 6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ธ.ค. 2562 กิจกรรม6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 30 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพฉลองครบรอบ45ปี (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 และนักเรียนชั้นป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมซ้อมใหญ่ในงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 28 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป. 1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 พ.ย. 2562 กิจกรรมบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 28 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมซ้อมใหญ่ในงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป. 1/1, ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 และ นักเรียนชั้น ป.3/1 , ป.3/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป. 1/2 และ ป.1/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 3 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรม6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 25 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป. 1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6, ป2/7 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นป. 3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 15 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันที่สี่ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงต้อนรับการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ประถม เข้าร่วมแสดงต้อนรับการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันที่สาม (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันที่สอง (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 12 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันแรก (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์และแผนพัฒนางานเครื่องสายตะวันตก (งานดุริยางค์)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2019 Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนิเทศและบริหารสถานศึกษาภายในสถานศึกษา (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.2/8, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรม6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรม6.6.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรม6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรม6.6.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมจัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรม6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรม 6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรม 6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรม6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 31 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 29 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 26 ต.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 26 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการศิษย์เก่ามงฟอร์ต (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 26 ต.ค. 2562 กิจกรรมวงดุริยางค์เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการศิษย์เก่ามงฟอร์ต ณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (งานดุริยางค์)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 4 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 3 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 ต.ค. 2562 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 1 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 19 ต.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ของ สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 12 ต.ค. 2562 กิจกรรมวงดุริยางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมกิจกรรม Chiang Mai Youth Musical 2019 (งานดุริยางค์)
วันที่ 11 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (งานดุริยางค์)
วันที่ 10 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (งานดุริยางค์)
วันที่ 9 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (งานดุริยางค์)
วันที่ 8 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (งานดุริยางค์)
วันที่ 7 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (งานดุริยางค์)
วันที่ 6 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (งานดุริยางค์)
วันที่ 5 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (งานดุริยางค์)
วันที่ 4 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (งานดุริยางค์)
วันที่ 3 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (งานดุริยางค์)
วันที่ 2 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (งานดุริยางค์)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรมหาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรม 6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (งานดุริยางค์)
วันที่ 28 ก.ย. 2562 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดทำห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 ก.ย. 2562 กิจกรรมงานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ร่วมกับงานดนตรีอื่นๆ (งานดุริยางค์)
วันที่ 18 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 17 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 16 ก.ย. 2562 กิจกรรมซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 14 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน วันเยาวชนแห่งชาติ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 14 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงดุริยางค์เข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน วันเยาวชนแห่งชาติ (งานดุริยางค์)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นป. 3/1, ป.3/2 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 12 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นป. 2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมสถานศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 12 ก.ย. 2562 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 11 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นป. 2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 11 ก.ย. 2562 กิจกรรมซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 11 ก.ย. 2562 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 11 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นป.1-ป.3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นป. 3/3, ป.3/4, ป.3/5 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 2 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 9 ก.ย. 2562 กิจกรรมมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.4-6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 ก.ย. 2562 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/7 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 4 ก.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2562 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ สำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 3 ก.ย. 2562 กิจกรรม6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 3 ก.ย. 2562 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 2 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี รอบชิงชนะเลิศ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรม กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง รอบชิงชนะเลิศ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 24 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงในงาน New North Expo 2019 Food & Lifestyle (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นป. 2/3, ป.2/4, ป.2/5 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.2/8, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 20 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 17 ส.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่18/2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมทำกิจกรรม Achira Trio Workshop (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 13 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานดุริยางค์ ร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 8 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 28 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกร่วมแสดงงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 28 ก.ค. 2562 กิจกรรมวงดุริยางค์ ร่วมแสดงงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (งานดุริยางค์)
วันที่ 27 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ตประจำปีวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมซ้อมใหญ่กับวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมวงดุริยางค์ร่วมแสดงพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานดุริยางค์)
วันที่ 20 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมวางแผนการพัฒนาวงสตริงคอมโบโรงเรียน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานคณะนักร้องประสานเสียง เพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "หลักการสอนเพื่อส่งเสริมการแสดงออกของวงขับร้องประสานเสียงระดับประถมศึกษาตอนปลาย" (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 18 ก.ค. 2562 กิจกรรมงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขัน ADA Thailand Awards2019 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 18 ก.ค. 2562 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานคณะนักร้องประสานเสียง เพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "หลักการสอนเพื่อส่งเสริมการแสดงออกของวงขับร้องประสานเสียงระดับประถมศึกษาตอนปลาย" (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 18 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 16 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบันทึกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์วงดนตรีคลาสสิกเยาวชนภาคเหนือ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5,ป.1/6 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนจัดแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน ในช่วงพักกลางวัน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/9,ป.3/1 และ ป.3/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3และ ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 11 ก.ค. 2562 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 10 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 ก.ค. 2562 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายวิชาการ สำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 1 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรม6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรม6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรมนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 5 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/3, ป.3/1 และ ป.3/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรม6.3 การบริหารจัดการทางด้านกายภาพ ในการจัดเตรียมสถานที่/ห้องเรียนและอุปกรณ์ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมงานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายสาธารณะตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/,5 ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรม6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมศึกษา ประสานข้อมูลการขอเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายสาธารณะตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงดุริยางค์ เข้าร่วมบรรเลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (งานดุริยางค์)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรวบรวมจัดทำรูปเล่มบทพรรณนางาน สำนักผู้อำนวยการ 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะอนุงานมาตรฐานการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 25 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2562 กิจกรรมตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะอนุงานมาตรฐานการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 24 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2562 กิจกรรมตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะอนุงานมาตรฐานการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 มิ.ย. 2562 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่17/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4,ป.2/5 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการ Violine Solo ประเภทอายุไม่เกิน13ปี ในการแข่งขัน YTMF Yamaha Thailand Music Festival 2019 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/8, ป.3/5, ป.3/6และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรอง ผบ.ร้อย ตชด.332 พ.ต.ต.มังกร มันทะนา พบงานดูแลนักเรียนในพระราชาชนุเคราะห์ ฯ​ (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 17 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระวิสามัญ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนฝึกซ้อมการแสดง และเตรียมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันวงสตริงคอมโบ้ ระดับประถมศึกษา (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2562 กิจกรรมซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 11 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5 ป. 2/6 และ ป.2/7เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 และนักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก บรรเลงในงานกิจกรรมพันธสัญญา (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 8 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลง ต้อนรับผู้ปกครองในกิจกรรมพันธสัญญา (งานดุริยางค์)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/8, ป.3/1, ป.3/2 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/3, และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5 ป. 2/6 และ ป.2/7เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/3, ป.3/4, 3/5 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 กิจกรรมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 1 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2562 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/7 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมฉลอง 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 29 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษา ประสานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 ปีการศึกษา 2561 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 28 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 25 พ.ค. 2562 กิจกรรมผู้อำนวยการและตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่16/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ต (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1 กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสนามและด้านกายภาพ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2 กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.3 กิจกรรมด้านการส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล (MC Golfers) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4 กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬากอล์ฟเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและสากล (MCP Junior Golf Camp) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่าง ๆ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ พัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1.การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2 การคัดเลือกหนังสือหลักสูตรการเรียนการสอนเปียโนและการสอบวัดผลการเรียนเปียโนกับสถาบันที่ได้มาตรฐาน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบ และกระบวนการต่าง ๆ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1 การจัดการเรียนการสอน IE (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2 การสอบ CGPTA-FSG/FSGST (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.3 ศึกษาดูงานร่วมกับสมาพันธ์ฯ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.5 จัดส่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานมูลนิธิฯ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.7 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ(JPIC) (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.8 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.7 โครงการ MCP Talent Program (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1 การเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.3 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของสำนักผู้อำนวยการในแต่ละเดือน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4 ติดตาม สรุป แผนงาน โครงการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.5 รวบรวม สรุปผลการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.6 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.7 ประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.8 การติดตาม/รวบรวมจัดทำสารสนเทศ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.9 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4.1 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4.1 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.7 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.8 ประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณางาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.8 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณางาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักของงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม4.2 วางแผนเพื่อจัดระดับ เตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรมประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 4 มี.ค. 2562 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2562 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2562 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2562 กิจกรรม2. เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 0 543 กิจกรรม6.4 ติดตาม สรุป แผนงาน โครงการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 0 543 กิจกรรม6.5 รวบรวม สรุปผลการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 0 543 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)