วันที่ 9 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 เม.ย. 2564 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 เม.ย. 2564 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) “สร้างความเข้าใจ ร่วมสร้างกรอบหลักสูตรจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกำหนดทิศทางการทำงาน” โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 มี.ค. 2564 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) “สร้างความเข้าใจ ร่วมสร้างกรอบหลักสูตรจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกำหนดทิศทางการทำงาน” โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 มี.ค. 2564 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 5/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 5/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมการสอบวัดความรู้พื้นฐานทักษะภาษาจีนบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูศศิภรณ์ เถระ และม.ชินโชติ สุภารัตน์ เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2563 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 มี.ค. 2564 กิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน้ำ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 ก.พ. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ก.พ. 2564 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดชุดฟอร์มปฏิบัติงาน (ชุดช็อป ชุดซาฟารี) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับคณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ก.พ. 2564 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ก.พ. 2564 กิจกรรมงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ก.พ. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ก.พ. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ก.พ. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ก.พ. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ก.พ. 2564 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 ก.พ. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ก.พ. 2564 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูEP ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 3 ก.พ. 2564 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งงานบัญชี ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ม.ค. 2564 กิจกรรมการประชุมวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรปีการศึกษา2564 (งานวิเคราะห์อัตรากำลัง)
วันที่ 26 ม.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 ม.ค. 2564 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งงานบัญชี ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 ม.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ม.ค. 2564 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ม.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ม.ค. 2564 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 ม.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ม.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 ม.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ม.ค. 2564 กิจกรรมรองผู้อำนวยการมอบซองของขวัญวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ แก่นักการและพนักงาน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ม.ค. 2564 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูEP ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 8 ม.ค. 2564 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 6 ม.ค. 2564 กิจกรรมการสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 ม.ค. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ม.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรมครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการมอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมชมรมกีฬาสากลผู้ปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสีครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะคุณพ่อเบธาราม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 ธ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสีครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสีครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสีครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธี จุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคณะครูร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ธ.ค. 2563 กิจกรรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 30 พ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา Solution การสื่อสารองค์กรผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล, ระบบปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) , Innovation Hub , Digital Workspaces with Dell Technologies VDI Solutions และโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19 Cyber Defense Initiative Conference 2020 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา Solution การสื่อสารองค์กรผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล, ระบบปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) , Innovation Hub , Digital Workspaces with Dell Technologies VDI Solutions และโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19 Cyber Defense Initiative Conference 2020 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา Solution การสื่อสารองค์กรผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล, ระบบปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) , Innovation Hub , Digital Workspaces with Dell Technologies VDI Solutions และโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19 Cyber Defense Initiative Conference 2020 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 พ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมชมรมกีฬาสากลผู้ปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 พ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (หมวด 5 บุคลากร และ หมวด 7 ผลลัพธ์) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมบุคลากรร่วมศึกษาดูงานการจัดทำ Branding การจัดทำกาแฟ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 พ.ย. 2563 กิจกรรมบุคลากรร่วมศึกษาดูงานการจัดทำ Branding การจัดทำกาแฟ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรมบุคลากรร่วมศึกษาดูงานการจัดทำ Branding การจัดทำกาแฟ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะคุณพ่อเบธาราม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรมคณะผู้บริหาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับฟังการนำเสนอชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และฝึกสร้างใช้งานหุ่นยนต์ (Robot) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมการสอบวัดความรู้พื้นฐานทักษะภาษาจีนบุคลากรทางการศึกษา (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับครูโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรมการเสวนา จิตวิทยากับการศึกษาในยุค New Normal (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรมรองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่” (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 ต.ค. 2563 กิจกรรม การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 2/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูทัศนศึกษาปีการศึกษา 2562 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 2/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม เรื่อง การขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการสอนแนะและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) และพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ต.ค. 2563 กิจกรรมรองผู้อำนวยการคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาหารโลก (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 ต.ค. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ต.ค. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าครั้งที่ 7/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าครั้งที่ 7/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าครั้งที่ 7/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 ก.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ก.ย. 2563 กิจกรรม การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 19 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนต้นกล้า (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมแจ้งรายละเอียดการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 31 ส.ค. 2563 กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ส.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูมงฟอร์ตและคณะบาทหลวงเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 ส.ค. 2563 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมแสดงความยินดี ภรรยา ม.นัฐพล เครือสาร งานนโยบาย แผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ คลอดบุตร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 ส.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 ส.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 ส.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ส.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ส.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ส.ค. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ส.ค. 2563 กิจกรรม การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ส.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต :MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 ก.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 ก.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 ก.ค. 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 ก.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ก.ค. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/ สถานประกอบการครั้งที่ 3/2563 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2563 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศราวุธ ดวงรักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง COVID-19 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 มิ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการตรวจ COVID-19 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 กิจกรรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของครูศิริลักษณ์ ตันหล้า ครูวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3-ป.4 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่1/2563 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ ปีการศึกษา (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมการประเมินภายในและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายใน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมการประเมินภายในและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายใน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 พ.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน Online (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน Online (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 พ.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน Online (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 7 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 พ.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 พ.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 พ.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (งานพัฒนาบุคลากร)