วันที่ 4 ต.ค. 2563 กิจกรรม MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ต.ค. 2563 กิจกรรมMCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ก.ย. 2563 กิจกรรม MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 19 ก.ย. 2563 กิจกรรมMCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 ก.ย. 2563 กิจกรรม MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ก.ย. 2563 กิจกรรมMCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 ส.ค. 2563 กิจกรรม MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ส.ค. 2563 กิจกรรมMCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ส.ค. 2563 กิจกรรม MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ส.ค. 2563 กิจกรรมMCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 ก.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 ก.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 ก.ค. 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 ก.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ก.ค. 2563 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/ สถานประกอบการครั้งที่ 3/2563 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2563 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศราวุธ ดวงรักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง COVID-19 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 มิ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการตรวจ COVID-19 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 กิจกรรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของครูศิริลักษณ์ ตันหล้า ครูวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3-ป.4 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่1/2563 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ ปีการศึกษา (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 พ.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมการประเมินภายในและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายใน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมการประเมินภายในและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายใน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 พ.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน Online (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน Online (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 พ.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน Online (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 7 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 พ.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 พ.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 พ.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 พ.ค. 2563 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (งานพัฒนาบุคลากร)