วันที่ 29 เม.ย. 2564 กิจกรรม: การสอบสอนครูใหม่ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 28 เม.ย. 2564 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 23 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลกรดำเนินการแจกชุดซาฟารี ชุดช้อปนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลกรดำเนินการแจกชุดซาฟารี ชุดช้อปนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลกรดำเนินการแจกชุดซาฟารี ชุดช้อปนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลกรดำเนินการแจกชุดซาฟารี ชุดช้อปนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 เม.ย. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 เม.ย. 2564 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) “สร้างความเข้าใจ ร่วมสร้างกรอบหลักสูตรจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกำหนดทิศทางการทำงาน” โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 มี.ค. 2564 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) “สร้างความเข้าใจ ร่วมสร้างกรอบหลักสูตรจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกำหนดทิศทางการทำงาน” โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 5/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบวัดความรู้พื้นฐานทักษะภาษาจีนบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 5/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 มี.ค. 2564 กิจกรรม: ครูศศิภรณ์ เถระ และม.ชินโชติ สุภารัตน์ เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2563 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 มี.ค. 2564 กิจกรรม: งานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 มี.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน้ำ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 ก.พ. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ก.พ. 2564 กิจกรรม: นักการและพนักงานวัดขนาดชุดฟอร์มปฏิบัติงาน (ชุดช็อป ชุดซาฟารี) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรม: นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับคณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรม: นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ก.พ. 2564 กิจกรรม: นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ก.พ. 2564 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ก.พ. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ก.พ. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ก.พ. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ก.พ. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ก.พ. 2564 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 ก.พ. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ก.พ. 2564 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูEP ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 3 ก.พ. 2564 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานบัญชี ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การประชุมวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรปีการศึกษา2564 (งานวิเคราะห์อัตรากำลัง)
วันที่ 26 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานบัญชี ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 ม.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ม.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 ม.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ม.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 ม.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ม.ค. 2564 กิจกรรม: รองผู้อำนวยการมอบซองของขวัญวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ แก่นักการและพนักงาน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูEP ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 8 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 6 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรม: ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การมอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมชมรมกีฬาสากลผู้ปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสีครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะคุณพ่อเบธาราม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสีครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสีครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสีครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธี จุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: คณะครูร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 30 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา Solution การสื่อสารองค์กรผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล, ระบบปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) , Innovation Hub , Digital Workspaces with Dell Technologies VDI Solutions และโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19 Cyber Defense Initiative Conference 2020 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา Solution การสื่อสารองค์กรผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล, ระบบปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) , Innovation Hub , Digital Workspaces with Dell Technologies VDI Solutions และโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19 Cyber Defense Initiative Conference 2020 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา Solution การสื่อสารองค์กรผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล, ระบบปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) , Innovation Hub , Digital Workspaces with Dell Technologies VDI Solutions และโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19 Cyber Defense Initiative Conference 2020 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมชมรมกีฬาสากลผู้ปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (หมวด 5 บุคลากร และ หมวด 7 ผลลัพธ์) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรม: บุคลากรร่วมศึกษาดูงานการจัดทำ Branding การจัดทำกาแฟ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 พ.ย. 2563 กิจกรรม: บุคลากรร่วมศึกษาดูงานการจัดทำ Branding การจัดทำกาแฟ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรม: บุคลากรร่วมศึกษาดูงานการจัดทำ Branding การจัดทำกาแฟ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะคุณพ่อเบธาราม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรม: คณะผู้บริหาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับฟังการนำเสนอชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และฝึกสร้างใช้งานหุ่นยนต์ (Robot) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การสอบวัดความรู้พื้นฐานทักษะภาษาจีนบุคลากรทางการศึกษา (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรม: ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรม: ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับครูโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การเสวนา จิตวิทยากับการศึกษาในยุค New Normal (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรม: รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่” (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรม: ประชุมครูทัศนศึกษาปีการศึกษา 2562 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 2/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 2/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรม: ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ต.ค. 2563 กิจกรรม: รองผู้อำนวยการคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาหารโลก (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม เรื่อง การขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการสอนแนะและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) และพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 ต.ค. 2563 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรม: ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ต.ค. 2563 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าครั้งที่ 7/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าครั้งที่ 7/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าครั้งที่ 7/2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 ก.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรม: ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 19 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรม: กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรม: ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรม: คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนต้นกล้า (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การประชุมแจ้งรายละเอียดการอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ก.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 31 ส.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ส.ค. 2563 กิจกรรม: ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมแสดงความยินดี ภรรยา ม.นัฐพล เครือสาร งานนโยบาย แผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ คลอดบุตร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 ส.ค. 2563 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูมงฟอร์ตและคณะบาทหลวงเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 ส.ค. 2563 กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 ส.ค. 2563 กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 ส.ค. 2563 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ส.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ส.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ส.ค. 2563 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 ส.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 ส.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ส.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ส.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 ส.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 ส.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ส.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 ส.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ส.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ส.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ส.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต :MCP “Revitalizing and Cultivating Session” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ส.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 ก.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 ก.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 ก.ค. 2563 กิจกรรม: เจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 ก.ค. 2563 กิจกรรม: ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ก.ค. 2563 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/ สถานประกอบการครั้งที่ 3/2563 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 ก.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ก.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 ก.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศราวุธ ดวงรักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง COVID-19 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการตรวจ COVID-19 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของครูศิริลักษณ์ ตันหล้า ครูวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3-ป.4 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่1/2563 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ ปีการศึกษา (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 พ.ค. 2563 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมการประเมินภายในและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายใน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมการประเมินภายในและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายใน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 พ.ค. 2563 กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน Online (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ค. 2563 กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน Online (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 พ.ค. 2563 กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน Online (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 7 พ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 พ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 พ.ค. 2563 กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 พ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 พ.ค. 2563 กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 พ.ค. 2563 กิจกรรม: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 พ.ค. 2563 กิจกรรม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (งานพัฒนาบุคลากร)