วันที่ 5 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)