วันที่ 9 เม.ย. 2564 กิจกรรมประชุมพนักงาน ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 8 เม.ย. 2564 กิจกรรมประชุมโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 3 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ขอเยี่ยมชมโครงการและสัมภาษณ์ในการประกวด Thailand Energy Awards 2021 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 28 มี.ค. 2564 กิจกรรมสำนักงานแขวงเม็งรายขอใช้สถานที่เป็นที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 18 มี.ค. 2564 กิจกรรมงานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่:แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2563 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 4 มี.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 11 ก.พ. 2564 กิจกรรมแจกเอกสารความรู้ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เรื่อง อันตรายมากกว่าที่คุณคิด...ถ้าปล่อยให้ลูกอ้วน ในระบบ Swis Admin (งานพยาบาล)
วันที่ 7 ก.พ. 2564 กิจกรรมงานอาคารสถานที่ดำเนินการซ่อมท่อประปาเมนใหญ่ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 6 ก.พ. 2564 กิจกรรมงานอาคารสถานที่ดำเนินการซ่อมท่อประปาเมนใหญ่ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 5 ก.พ. 2564 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เรื่องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (งานพยาบาล)
วันที่ 1 ก.พ. 2564 กิจกรรมแพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้ความรู้เรื่อง เด็กๆปลอดภัย เมื่อรู้จักและเข้าใจโรคโควิค-19 โดยวิธีบันทึกวีดีโอ (งานพยาบาล)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมแจกเอกสารความรู้เรื่อง 7 โรคที่มากับฤดูหนาว ในระบบ Swis Admin (งานพยาบาล)
วันที่ 25 ม.ค. 2564 กิจกรรมสำนักข่าว Nation TV. ได้เข้ามาบันทึกภาพบรรยากาศการส่งนักเรียน การคัดกรอง และการดำเนินการตามมาตรการของโรงเรียน รวมถึงได้สัมภาษณ์ครู นักเรียนและผู้ปกครอง (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 28 ธ.ค. 2563 กิจกรรมงานอาคารสถานที่ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมสายไฟแรงสูงและตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 20 ธ.ค. 2563 กิจกรรมสำนักงานแขวงเม็งรายขอใช้สถานที่เป็นที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 28 พ.ย. 2563 กิจกรรมหน่วยงานภายนอกเข้าดำเนินการตัดต้นมะขาม (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 28 พ.ย. 2563 กิจกรรมบริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) เข้าดำเนินตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (งานพยาบาล)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (งานพยาบาล)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (งานพยาบาล)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (งานพยาบาล)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (งานพยาบาล)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (งานพยาบาล)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมอบรมงานสัมมนา “ Workshop Started With Fortigate Firewall” (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 9 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 11 ต.ค. 2563 กิจกรรมสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มอบถังขยะแยกประเภทให้กับโรงเรียน ในโครงการ CSR การแยกขยะของ CGA ร่วมกับ SCG (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (งานพยาบาล)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (งานพยาบาล)
วันที่ 3 ต.ค. 2563 กิจกรรมอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน (ระดับชั้นมัธยม) บนระบบ SWIS (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) (งานพยาบาล)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 24 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนา เรื่อง ระบบออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563 (งานพยาบาล)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (งานพยาบาล)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563 (งานพยาบาล)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (งานพยาบาล)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563 (งานพยาบาล)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (งานพยาบาล)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563 (งานพยาบาล)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (งานพยาบาล)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมกำกับติดตามความคืบหน้าการปรับใช้ระบบ SWIS กับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563 (งานพยาบาล)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (งานพยาบาล)
วันที่ 12 ก.ย. 2563 กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 2 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสารสนเทศครั้งที่ 1/2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 2 ก.ย. 2563 กิจกรรมอบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่อง ระบบวัดผล ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 29 ส.ค. 2563 กิจกรรมสำนักมิสซังคาทอลิกขอใช้สนามเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอล (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 28 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 28 ส.ค. 2563 กิจกรรมสำนักมิสซังคาทอลิกขอใช้สนามเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอล (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 28 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมรับมอบงานและอบรมการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 24 ส.ค. 2563 กิจกรรมแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องไวรัสโคโรน่า-19 ในระบบSWIS Admin (งานพยาบาล)
วันที่ 22 ส.ค. 2563 กิจกรรม อบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน (ระดับชั้นประถมศึกษา) บนระบบ SWIS (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 19 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรูปแบบและแผนงานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 1 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 15 ส.ค. 2563 กิจกรรมหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาพ่นน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (covid 19 ) ภายในโรงเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 14 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงาน ครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 8 ส.ค. 2563 กิจกรรม หน่วยงานภายนอกเข้าดำเนินการตัดต้นโพธิ์ทะเล (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 7 ส.ค. 2563 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) (งานพยาบาล)
วันที่ 19 ก.ค. 2563 กิจกรรม หน่วยงานภายนอกเข้าดำเนินการตัดต้นหูกระจง ที่ยืนต้นตาย (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 18 ก.ค. 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่จากแขวงเม็งรายดำเนินการ กำจัดยุง โดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (งานพยาบาล)
วันที่ 18 ก.ค. 2563 กิจกรรมหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาพ่นน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (covid 19 ) ภายในโรงเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 26 มิ.ย. 2563 กิจกรรม คณะกรรมการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเปิดของโรงเรียนในระบบ และโรงเรียนนอกระบบ (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 25 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมเพื่อแถลงนโยบายมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม โรค COVID -19 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 25 มิ.ย. 2563 กิจกรรมอบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่อง ระบบ E-office และระบบพฤติกรรม พยาบาล (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 23 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงาน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 23 มิ.ย. 2563 กิจกรรมอบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องการปรับแผนงานโครงการให้เข้ากับระบบSWIS (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมซ้อมตรวจคัดกรองสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมอบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องระบบการเงินและการบัญชี (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 16 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมหารือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนร่วมกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 5 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)