วันที่ 7 ส.ค. 2563 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) (งานพยาบาล)
วันที่ 25 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงาน ครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 18 ก.ค. 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่จากแขวงเม็งรายดำเนินการ กำจัดยุง โดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (งานพยาบาล)
วันที่ 18 ก.ค. 2563 กิจกรรมหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาพ่นน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (covid 19 ) ภายในโรงเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 26 มิ.ย. 2563 กิจกรรม คณะกรรมการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเปิดของโรงเรียนในระบบ และโรงเรียนนอกระบบ (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 25 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมเพื่อแถลงนโยบายมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม โรค COVID -19 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 25 มิ.ย. 2563 กิจกรรมอบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่อง ระบบ E-office และระบบพฤติกรรม พยาบาล (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 23 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงาน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 23 มิ.ย. 2563 กิจกรรมอบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องการปรับแผนงานโครงการให้เข้ากับระบบSWIS (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมซ้อมตรวจคัดกรองสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมอบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องระบบการเงินและการบัญชี (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 16 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมหารือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนร่วมกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 5 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)