วันที่ 1 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพ.ค.63 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)