วันที่ 3 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 พ.ย. 2564 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI and Robotics (ครั้งที่ 2) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 29 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ต.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI and Robotics (ครั้งที่ 1) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ส.ค. 2564 กิจกรรม: คณะครูเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เรื่องทำอย่างไรจึงจะพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ถูกใจผู้เรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ส.ค. 2564 กิจกรรม: คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยข้อสอบ Online (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ส.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ Micro:bit และการใช้ Micro:bit ร่วมกับหุ่นยนต์ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ส.ค. 2564 กิจกรรม: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพภรรยาของ มาสเตอร์กระสรวล อินทรสมบัติ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 ก.ค. 2564 กิจกรรม: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพมารดาของครูสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ และครูสุทธิพร ใจกว้าง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ครูวิไลวรรณ เครือเทพ เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลการจราจรภายในโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 พ.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ) ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ) ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 21 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: แจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: สำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: แจ้งรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)