วันที่ 28 ก.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพมารดาของครูสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ และครูสุทธิพร ใจกว้าง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ก.ค. 2564 กิจกรรมครูวิไลวรรณ เครือเทพ เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ก.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ก.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ก.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2564 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 มิ.ย. 2564 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลการจราจรภายในโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรมประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 มิ.ย. 2564 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 พ.ค. 2564 กิจกรรมการสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ) ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรมการสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ) ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 21 พ.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 พ.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรมแจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรมสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรมแจ้งรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรมการสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)