วันที่ 15 พ.ค. 2564 กิจกรรมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 พ.ค. 2564 กิจกรรมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรมการสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)