วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรมประชุมรถตู้รับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564 กิจกรรมแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องไข้เลือดออก ความน่ากลัวที่ไม่แพ้ Covid-19 ในระบบSWIS Admin (งานพยาบาล)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เรื่อง 6 มาตรการ ป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน (งานพยาบาล)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรมประชุมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 27 เม.ย. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)