วันที่ 6 พ.ค. 2564 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำรางน้ำฝนอาคารมงฟอร์ ต (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 1 พ.ค. 2564 กิจกรรมรับหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)