วันที่ 15 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมครูระดับชั้น ป.2 เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ Onsite Streaming และเรื่องแจ้งจากกรรมการบริหารระดับชั้น (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (งานบริหารระดับชั้น ป.6)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมครูระดับชั้น ป.3 เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ Onsite Streaming และเรื่องแจ้งจากกรรมการบริหารระดับชั้น (งานบริหารระดับชั้น ป.3)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 1/2564 (งานบริหารระดับชั้น ป.6)