วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 5 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 4 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียนวงสตริง เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี วงสตริงในงานต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับการนิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากศึกษานิเทศก์ ศธจ. เชียงใหม่ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ผู้บริหารโรงเรียน Xingnan Primary School ,Singapore เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษา โรงเรียน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นายกและตัวแทนกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า เข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมส่งมอบงานและรับมอบงานผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)