วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษาบ้านเด็กดี (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เชิญคณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินโรงเรียน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การประชุมการดำเนินงานกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสวนน้อย (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ คัดเลือกโรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และพิจารณาโต๊ะจีนงานวันครอบครัวครู นักการ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลร่มเย็น (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลมยุรี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ธนาคารกรุงไทยขอเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิถุนายน 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสายดรุณ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กเนอร์สเซอรี่ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตเชียงใหม่ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เข้าร่วมการประชุมโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา (รูปแบบออนไลน์) (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพวงกล้องวงจรปิดและ บริษัทตรวจสุขภาพครูและบุคลากร (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 24 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมพนักงานโรงอาหาร พนักงานร้านค้าสวัสดิการ พนักงานร้านค้าเบเกอรี่ พนักงานร้านกาแฟ (งานโภชนาการ)
วันที่ 11 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2565 กิจกรรม: กำหนดการรับหนังสือเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และกำหนดการรับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2565 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 9 เม.ย. 2565 กิจกรรม: รับเครื่องแบบนักเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)