วันที่ 5 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.1.2.2 อบรมนักการ และ รปภ. (งานพัฒนา)
วันที่ 4 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.1.2.3 ทัศนศึกษานักการและพนักงานโรงอาหาร (งานพัฒนา)
วันที่ 2 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.1.9 การทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 พ.ค. 2555 กิจกรรมการทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 เม.ย. 2555 กิจกรรม9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 5 เม.ย. 2555 กิจกรรมสัมมนาการพิจารณาร่างคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา FSG วันที่ 2 (งานพัฒนา)
วันที่ 4 เม.ย. 2555 กิจกรรมสัมมนาการพิจารณาร่างคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา FSG (งานพัฒนา)
วันที่ 2 เม.ย. 2555 กิจกรรม9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 เม.ย. 2555 กิจกรรม9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 1 เม.ย. 2555 กิจกรรม9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 1 เม.ย. 2555 กิจกรรม9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 1 เม.ย. 2555 กิจกรรม9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานพัฒนา)
วันที่ 1 เม.ย. 2555 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานพัฒนา)
วันที่ 1 เม.ย. 2555 กิจกรรม9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 31 มี.ค. 2555 กิจกรรม 6.2.6 กีฬานักการ อัสสัมชัญลำปาง-มงฟอร์ตวิทยาลัย-มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2555 กิจกรรมกำหนดการ กำหนดการ กำกับ ติดตาม และนิเทศ จากงานติดตามฯ ครั้งที่4 (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 31 มี.ค. 2555 กิจกรรมกำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินโครงการ (งานพัฒนา)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรม7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรม7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน งานส่งเสริมสวัสดิการ ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรมกำหนดการ กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผน ครั้งที่ 2 (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (งานพัฒนา)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรม 7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน งานบุคลากร ครั้งที่ 2 (งานพัฒนา)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรมอบรมครูผู้สอนตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ วันที่2 (งานพัฒนา)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสเทศฝ่ายบริหารทั่วไป (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียนที่ 2 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรมกำกับ ติดตาม และนิเทศ จากงานติดตามฯ ครั้งที่4 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรมกำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 30 มี.ค. 2555 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่2 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 29 มี.ค. 2555 กิจกรรมอบรมครูผู้สอนตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนา)
วันที่ 29 มี.ค. 2555 กิจกรรมผู้แทนครูประชุมทบทวนและสร้างข้อตกลงการปรับใช้ระบบ SWIS วันที่ 2 (งานพัฒนา)
วันที่ 28 มี.ค. 2555 กิจกรรมผู้แทนครูประชุมทบทวนและสร้างข้อตกลงการปรับใช้ระบบ SWIS (งานพัฒนา)
วันที่ 16 มี.ค. 2555 กิจกรรมผุ้แทนบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดระบบเครื่องเสียงและกล้องวงจรปิด (งานพัฒนา)
วันที่ 15 มี.ค. 2555 กิจกรรม6.1.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานโภชนาการ มินิมาร์ทเรื่องเทคนิคการเพิ่มยอดขายและความปลอดภัยในการบริโภค (งานพัฒนา)
วันที่ 12 มี.ค. 2555 กิจกรรมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ครูเกษียณอายุงาน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 มี.ค. 2555 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 มี.ค. 2555 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 9 มี.ค. 2555 กิจกรรม 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานพัฒนา)
วันที่ 9 มี.ค. 2555 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานพัฒนา)
วันที่ 9 มี.ค. 2555 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 2 มี.ค. 2555 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 มี.ค. 2555 กิจกรรมกำหนดการ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ครั้งที่ 2 (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 2 มี.ค. 2555 กิจกรรม 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนา)
วันที่ 2 มี.ค. 2555 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานพัฒนา)
วันที่ 2 มี.ค. 2555 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียนที่ 2 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 29 ก.พ. 2555 กิจกรรมดำเนินการสอบคัดเลือกครูใหม่ประจำเดือนมกราคม 2555 (ประกาศผลการสอบคัดเลือก) (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 24 ก.พ. 2555 กิจกรรมดำเนินการสอบคัดเลือกครูใหม่ประจำเดือนมกราคม 2555 (สอบสัมภาษณ์) (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 24 ก.พ. 2555 กิจกรรมนำฝาอลูมิเนียมพร้อมเงินบริจาคมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม (งานพัฒนา)
วันที่ 23 ก.พ. 2555 กิจกรรมดำเนินการสอบคัดเลือกครูใหม่ประจำเดือนมกราคม 2555 (สอบข้อเขียน) (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 22 ก.พ. 2555 กิจกรรมผู้แทนครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้ไมโครซอฟท์ (งานพัฒนา)
วันที่ 11 ก.พ. 2555 กิจกรรมเสวนาโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (งานพัฒนา)
วันที่ 11 ก.พ. 2555 กิจกรรมเสวนาโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 (งานพัฒนา)
วันที่ 10 ก.พ. 2555 กิจกรรมคณะครูเข้าร่วมงานงานวันการศึกษาเอกชน (งานพัฒนา)
วันที่ 9 ก.พ. 2555 กิจกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดาของคุณครูเพลินพิศ กาวิละ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ก.พ. 2555 กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย แด่มารดาของคุณครูเพลินพิศ กาวิละ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ก.พ. 2555 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์มงฟอร์ต - อัสสัมชัญลำปาง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ม.ค. 2555 กิจกรรม7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ม.ค. 2555 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ม.ค. 2555 กิจกรรมกำหนดการ กำหนดการ กำกับ ติดตาม และนิเทศ จากงานติดตามฯ ครั้งที่3 (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 31 ม.ค. 2555 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (งานพัฒนา)
วันที่ 31 ม.ค. 2555 กิจกรรมกำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินโครงการ (งานพัฒนา)
วันที่ 31 ม.ค. 2555 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 31 ม.ค. 2555 กิจกรรมกำกับ ติดตาม และนิเทศ จากงานติดตามฯ ครั้งที่3 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 28 ม.ค. 2555 กิจกรรม เสวนาโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ (งานพัฒนา)
วันที่ 23 ม.ค. 2555 กิจกรรม6.2.4 กีฬาสัมพันธ์บุคลากรกับหน่วยงานภายนอก (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ม.ค. 2555 กิจกรรมทดสอบครูผุ้สอน IE (งานพัฒนา)
วันที่ 21 ม.ค. 2555 กิจกรรมอบรมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ (งานพัฒนา)
วันที่ 20 ม.ค. 2555 กิจกรรม6.2 กีฬาครูและบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ม.ค. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ม.ค. 2555 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นครูดีศรีมงฟอร์ต (งานพัฒนา)
วันที่ 17 ม.ค. 2555 กิจกรรมอบรมครูผู้สอน IE (งานพัฒนา)
วันที่ 16 ม.ค. 2555 กิจกรรม 6.3.4. กิจกรรมวันครู (งานพัฒนา)
วันที่ 14 ม.ค. 2555 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาลครั้งที่2/2554 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ม.ค. (งานพัฒนา)
วันที่ 14 ม.ค. 2555 กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฝ่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 11-14 ม.ค. 55 (งานพัฒนา)
วันที่ 13 ม.ค. 2555 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาลครั้งที่2/2554 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ม.ค. 55 (งานพัฒนา)
วันที่ 13 ม.ค. 2555 กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฝ่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 11-14 ม.ค. 55 (งานพัฒนา)
วันที่ 12 ม.ค. 2555 กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฝ่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 11-14 ม.ค. 55 (งานพัฒนา)
วันที่ 11 ม.ค. 2555 กิจกรรม อบรมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฝ่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 11-14 ม.ค. 55 (งานพัฒนา)
วันที่ 10 ม.ค. 2555 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นครูดีศรีมงฟอร์ต (งานพัฒนา)
วันที่ 2 ม.ค. 2555 กิจกรรม6.1.5 สวัสดิการการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ BUPA) (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 ม.ค. 2555 กิจกรรมสวัสดิการการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ BUPA) (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2554 กิจกรรมงานวันครอบครัวนักการ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2554 กิจกรรมกิจกรรมวันครอบครัวนักการ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2554 กิจกรรมจัดกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 ธ.ค. 2554 กิจกรรม6.2.2 กีฬาบุคลากรกับศิษย์เก่า (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2554 กิจกรรม6.1.11 กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 ธ.ค. 2554 กิจกรรม6.3.3. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (งานพัฒนา)
วันที่ 5 ธ.ค. 2554 กิจกรรมtest2 (งานพัฒนา)
วันที่ 5 ธ.ค. 2554 กิจกรรมร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (งานพัฒนา)
วันที่ 4 ธ.ค. 2554 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน 3 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) (งานพัฒนา)
วันที่ 3 ธ.ค. 2554 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน 3 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) (งานพัฒนา)
วันที่ 3 ธ.ค. 2554 กิจกรรมอบรมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ (งานพัฒนา)
วันที่ 1 ธ.ค. 2554 กิจกรรม6.1.8 งานวันครอบครัวนักการ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2554 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นครูดีศรีมงฟอร์ต (งานพัฒนา)
วันที่ 29 พ.ย. 2554 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ครูใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 29 พ.ย. 2554 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ครูใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 26 พ.ย. 2554 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (งานพัฒนา)
วันที่ 25 พ.ย. 2554 กิจกรรมสอบคัดเลือกครูใหม่ประจำเดือน (สอบข้อเขียน) (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 23 พ.ย. 2554 กิจกรรมประชุมครูใหม่(ทดลองงาน) (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 พ.ย. 2554 กิจกรรมasdfaf (งานพัฒนา)
วันที่ 15 พ.ย. 2554 กิจกรรมfasfas (งานพัฒนา)
วันที่ 15 พ.ย. 2554 กิจกรรมxxxxxxxx (งานพัฒนา)
วันที่ 15 พ.ย. 2554 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกร้าน งาน 80 ปีมงฟอร์ตฯ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ย. 2554 กิจกรรม 6.1.1.10 การพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (งานพัฒนา)
วันที่ 31 ต.ค. 2554 กิจกรรม7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน งานส่งเสริมสวัสดิการ ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2554 กิจกรรมกำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผน ครั้งที่ 1 (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 31 ต.ค. 2554 กิจกรรม6.4 ประสานงานด้านค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย แก่บุคลากรทางการศึกษา (งานพัฒนา)
วันที่ 31 ต.ค. 2554 กิจกรรมกำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 28 ต.ค. 2554 กิจกรรม 7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน งานบุคลากร ครั้งที่ 1 (งานพัฒนา)
วันที่ 27 ต.ค. 2554 กิจกรรมasfsadf (งานพัฒนา)
วันที่ 26 ต.ค. 2554 กิจกรรมxxxx (งานพัฒนา)
วันที่ 26 ต.ค. 2554 กิจกรรมweqwe (งานพัฒนา)
วันที่ 26 ต.ค. 2554 กิจกรรมxxv (งานพัฒนา)
วันที่ 23 ต.ค. 2554 กิจกรรม 6.3.2. พิธีวางพวงมาลาพระปิยมหาราช (งานพัฒนา)
วันที่ 22 ต.ค. 2554 กิจกรรม 6.2.5 กีฬาบุคลากรครูโรงเรียนในเครือฯ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ต.ค. 2554 กิจกรรม 6.1.1.12 การอบรมครูชาวต่างประเทศที่สอน IE และ EP (งานพัฒนา)
วันที่ 8 ต.ค. 2554 กิจกรรม 6.1.1.9 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (งานพัฒนา)
วันที่ 7 ต.ค. 2554 กิจกรรมการมอบแหวน/แสดงมุทิตาจิตแก่ครูทำงานนานปี (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ต.ค. 2554 กิจกรรม 6.2.3 กีฬาบุคลากรในโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2554 กิจกรรม8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2554 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ครั้งที่ 1 (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 5 ต.ค. 2554 กิจกรรม8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานพัฒนา)
วันที่ 5 ต.ค. 2554 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานพัฒนา)
วันที่ 5 ต.ค. 2554 กิจกรรม8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 5 ต.ค. 2554 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่1 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 4 ต.ค. 2554 กิจกรรม6.2.6 ประชุมวิชาการห้องสมุด ปีละ 2 ครั้ง (งานพัฒนา)
วันที่ 2 ต.ค. 2554 กิจกรรมสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ (งานพัฒนา)
วันที่ 1 ต.ค. 2554 กิจกรรม6.2.2 จัดโครงการศึกษาดูงานเข้าร่วมสมาพันธ์ฯ (งานพัฒนา)
วันที่ 30 ก.ย. 2554 กิจกรรม7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 ก.ย. 2554 กิจกรรมกำหนดการ กำกับ ติดตาม และนิเทศ จากงานติดตามฯ ครั้งที่2 (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 30 ก.ย. 2554 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (งานพัฒนา)
วันที่ 30 ก.ย. 2554 กิจกรรมกำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินโครงการ (งานพัฒนา)
วันที่ 30 ก.ย. 2554 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 30 ก.ย. 2554 กิจกรรมกำกับ ติดตาม และนิเทศ จากงานติดตามฯ ครั้งที่2 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 17 ก.ย. 2554 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการชั้นเรียน โดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ (งานพัฒนา)
วันที่ 5 ก.ย. 2554 กิจกรรมจัดทำคู่มือครู (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ก.ย. 2554 กิจกรรม 6.1.1.8 การให้บริการ (งานพัฒนา)
วันที่ 1 ก.ย. 2554 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ส.ค. 2554 กิจกรรมรับสมัครบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม 2554 (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 28 ส.ค. 2554 กิจกรรมร่วมโครงการฯ กลุ่ม3 อายุงาน 21 ปีขึ้นไป ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 27 ส.ค. 2554 กิจกรรมร่วมโครงการฯ กลุ่ม3 อายุงาน 21 ปีขึ้นไป ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 26 ส.ค. 2554 กิจกรรมร่วมโครงการฯ กลุ่ม3 อายุงาน 21 ปีขึ้นไป ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 24 ส.ค. 2554 กิจกรรมรับสมัครบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม 2554 (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 23 ส.ค. 2554 กิจกรรมรับสมัครบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม 2554 (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 20 ส.ค. 2554 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ปลุกอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระหว่างวันที่ 19 -20 ส.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 19 ส.ค. 2554 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ปลุกอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระหว่างวันที่ 19 -20 ส.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 18 ส.ค. 2554 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งแสนครูดี ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 17 ส.ค. 2554 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งแสนครูดี ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4-6 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 12 ส.ค. 2554 กิจกรรมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (งานพัฒนา)
วันที่ 11 ส.ค. 2554 กิจกรรมแจกผลตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 10 ส.ค. 2554 กิจกรรม6.3.1. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ (งานพัฒนา)
วันที่ 10 ส.ค. 2554 กิจกรรมอบรมวิจัยR2Rกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา (งานพัฒนา)
วันที่ 10 ส.ค. 2554 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ (งานพัฒนา)
วันที่ 9 ส.ค. 2554 กิจกรรมจัดทำคู่มือครู (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2554 กิจกรรมจัดทำคู่มือครู (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ส.ค. 2554 กิจกรรมร่วมโครงการฯ กลุ่ม2 อายุงาน 11-20 ปี ระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 6 ส.ค. 2554 กิจกรรม 6.1.1.5 การใช้สื่อที่เหมาะสม (งานพัฒนา)
วันที่ 6 ส.ค. 2554 กิจกรรมร่วมโครงการฯ กลุ่ม2 อายุงาน 11-20 ปี ระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 5 ส.ค. 2554 กิจกรรมร่วมโครงการฯ กลุ่ม1 อายุงาน 11-20 ปี ระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 2 ส.ค. 2554 กิจกรรมรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพ บิดาของ ม.กระสรวล อินทรสมบัติ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2554 กิจกรรมรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพ บิดาของ ม.กระสรวล อินทรสมบัติ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2554 กิจกรรมรับสมัครบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม 2554 (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 31 ก.ค. 2554 กิจกรรมกำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินโครงการ (งานพัฒนา)
วันที่ 30 ก.ค. 2554 กิจกรรมอบรมวิจัย R2R กลุ่มครูผู้สอน (งานพัฒนา)
วันที่ 29 ก.ค. 2554 กิจกรรม7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 ก.ค. 2554 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 ก.ค. 2554 กิจกรรมกำกับ ติดตาม และนิเทศ จากงานติดตามฯ ครั้งที่1 (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 29 ก.ค. 2554 กิจกรรม 6.1.1.4 การออกแบบการวัดและประเมินผล (งานพัฒนา)
วันที่ 29 ก.ค. 2554 กิจกรรม7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 29 ก.ค. 2554 กิจกรรมกำกับ ติดตาม และนิเทศ จากงานติดตามฯ ครั้งที่1 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 27 ก.ค. 2554 กิจกรรมรับสมัครบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2554 (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 26 ก.ค. 2554 กิจกรรมจัดทำคู่มือครู (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 ก.ค. 2554 กิจกรรมจัดทำคู่มือครู (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ก.ค. 2554 กิจกรรมรับสมัครบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2554 (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 20 ก.ค. 2554 กิจกรรมรับสมัครบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2554 (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 14 ก.ค. 2554 กิจกรรมจัดทำคู่มือครู (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2554 กิจกรรมจัดทำคู่มือครู (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2554 กิจกรรมรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน (งานพัฒนา)
วันที่ 5 ก.ค. 2554 กิจกรรม 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานพัฒนา)
วันที่ 2 ก.ค. 2554 กิจกรรม 6.1.1.7 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (งานพัฒนา)
วันที่ 2 ก.ค. 2554 กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฝ่ายบริการทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 2 ก.ค. 2554 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาลครั้งที่1/2554 ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 2 ก.ค. 2554 กิจกรรมการฟังบรรยายการใช้ห้องGinuis และ ห้อง Lab Science (งานพัฒนา)
วันที่ 1 ก.ค. 2554 กิจกรรมดำเนินการตรวจสุขภาพครูและบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2554 กิจกรรมรับสมัครบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2554 (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 1 ก.ค. 2554 กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฝ่ายบริการทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 1 ก.ค. 2554 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาลครั้งที่1/2554 ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 1 ก.ค. 2554 กิจกรรมการฟังบรรยายการใช้ห้องGinuis และ ห้อง Lab Science (งานพัฒนา)
วันที่ 30 มิ.ย. 2554 กิจกรรมดำเนินการตรวจสุขภาพครูและบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2554 กิจกรรม 6.1.1.3 กระบวนการสอน (งานพัฒนา)
วันที่ 30 มิ.ย. 2554 กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฝ่ายบริการทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 29 มิ.ย. 2554 กิจกรรมการจัดทำคู่มือครู (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2554 กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฝ่ายบริการทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 28 มิ.ย. 2554 กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2554 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือครู (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2554 กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2554 กิจกรรมร่วมโครงการฯ กลุ่ม1 อายุงาน6-10 ปี ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 25 มิ.ย. 2554 กิจกรรมดำเนินการตรวจสุขภาพนักการและพนักงานโรงอาหาร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2554 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักการและพนักงานโรงอาหาร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2554 กิจกรรมร่วมโครงการฯ กลุ่ม1 อายุงาน6-10 ปี ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 24 มิ.ย. 2554 กิจกรรมการจัดทำคู่มือครู (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2554 กิจกรรมร่วมโครงการฯ กลุ่ม1 อายุงาน6-10 ปี ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 23 มิ.ย. 2554 กิจกรรมบุคลากรใหม่ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเริ่มทดลองงาน (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2554 กิจกรรมประกาศผลการสอบคัดเลือก (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2554 กิจกรรมพิจารณาผลและขออนุมัติผลการสอบคัดเลือก (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2554 กิจกรรมสอบคัดเลือกบุคลากรใหม่ (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2554 กิจกรรม6.1.2การมอบแหวน/แสดงมุทิตาจิตแก่ครูทำงานนานปี (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2554 กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฝ่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 8-11 มิ.ย. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 10 มิ.ย. 2554 กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฝ่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 8-11 มิ.ย. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 9 มิ.ย. 2554 กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฝ่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 8-11 มิ.ย. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 8 มิ.ย. 2554 กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฝ่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 8-11 มิ.ย. 54 (งานพัฒนา)
วันที่ 4 มิ.ย. 2554 กิจกรรม 6.1.1.13 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน (งานพัฒนา)
วันที่ 31 พ.ค. 2554 กิจกรรม5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 25 พ.ค. 2554 กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศครู ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.54 (งานพัฒนา)
วันที่ 23 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.1.6 ตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการและ รปภ ประจำปี 2554 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.2. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.1.3 การร่วมแสดงความยินดีเช่น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ของบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.1.4 การสร้างขวัญ กำลังใจ เช่น การเจ็บป่วย งานศพ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม61.10. ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงานเช่น มาปฏิบัติงานทุกวัน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.2 งานปกครองครู (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงานคุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบ และกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งถอดถอน (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.1.2 ดำเนินการรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯล (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งถอดถอน จำนวน 2 ครั้ง (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน งานบุคลากร จำนวน 2 ครั้ง (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียน (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.1.1.1 จัดการอบรม สัมมนาภายใน ที่พัฒนาศักยภาพในด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.3 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมครู (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม 6.1.1.2 จุดประสงค์และ Main Concept (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.2.3 โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.2.4 ทุนการศึกษาของครู / ศึกษาดูงานต่างประเทศ (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.1.2 กลุ่มนักการ พนักงาน รปภ. (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.2.1 การเข้าร่วมอบรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ 4 กลุ่มสาระ (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.2.5 การร่วมประชุมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.1.1.6 การทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการสอน (งานพัฒนา)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายทางในการปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากร, ปฏิทินฝ่ายบุคลากร,แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.3. นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.4 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน งานบุคลากร จำนวน 2 ครั้ง (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2554 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียน (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 15 พ.ค. 2554 กิจกรรม 6.1.1.11 การอบรมด้านการพัฒนาจิตใจบุคลากร (งานพัฒนา)
วันที่ 29 เม.ย. 2554 กิจกรรม3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 29 เม.ย. 2554 กิจกรรม4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด ปฏิทินแผนงาน กิจกรรม โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 29 เม.ย. 2554 กิจกรรม4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 29 เม.ย. 2554 กิจกรรม4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 29 เม.ย. 2554 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 15 เม.ย. 2554 กิจกรรม3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 1 เม.ย. 2554 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานพัฒนา)
วันที่ 31 มี.ค. 2554 กิจกรรม2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 31 มี.ค. 2554 กิจกรรม2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 31 มี.ค. 2554 กิจกรรม3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 มี.ค. 2554 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 มี.ค. 2554 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 มี.ค. 2554 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 18 มี.ค. 2554 กิจกรรม 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานพัฒนา)
วันที่ 18 มี.ค. 2554 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 15 มี.ค. 2554 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 มี.ค. 2554 กิจกรรม3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 15 มี.ค. 2554 กิจกรรม 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานพัฒนา)
วันที่ 15 มี.ค. 2554 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ (งานพัฒนา)
วันที่ 15 มี.ค. 2554 กิจกรรมจัดทำแผนงาน ตารางเวลา และขั้นตอนการดำเนินโครงการ (งานพัฒนา)
วันที่ 15 มี.ค. 2554 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ (งานพัฒนา)
วันที่ 15 มี.ค. 2554 กิจกรรมจัดทำแผนงาน ตารางเวลา และขั้นตอนการดำเนินโครงการ (งานพัฒนา)
วันที่ 15 มี.ค. 2554 กิจกรรม3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 9 มี.ค. 2554 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2554 กิจกรรม6.1.7 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2554 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานพัฒนา)
วันที่ 1 มี.ค. 2554 กิจกรรมเก็บรวบรวม ศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (งานพัฒนา)
วันที่ 1 มี.ค. 2554 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานพัฒนา)
วันที่ 1 มี.ค. 2554 กิจกรรมเก็บรวบรวม ศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (งานพัฒนา)
วันที่ 28 ก.พ. 2554 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 ก.พ. 2554 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 ก.พ. 2554 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 ก.พ. 2554 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 ก.พ. 2554 กิจกรรม1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 28 ก.พ. 2554 กิจกรรม2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 28 ก.พ. 2554 กิจกรรม1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 28 ก.พ. 2554 กิจกรรม2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา)
วันที่ 28 ก.พ. 2554 กิจกรรม1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานพัฒนา)
วันที่ 28 ก.พ. 2554 กิจกรรม2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานพัฒนา)
วันที่ 28 ก.พ. 2554 กิจกรรม1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 28 ก.พ. 2554 กิจกรรม1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 28 ก.พ. 2554 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)