วันที่ 23 พ.ค. 2556 กิจกรรมรับเอกสารมอบตัวนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2556 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 พ.ค. 2556 กิจกรรมผู้อำนวยการประชุมผู้ปกครองนักเรียนแทรกชั้น ที่ได้มีการทดสอบวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 เม.ย. 2556 กิจกรรม9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 26 เม.ย. 2556 กิจกรรม9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานยานพาหนะ)
วันที่ 26 เม.ย. 2556 กิจกรรม9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 เม.ย. 2556 กิจกรรม6.17 นำสรุปผลการดำเนินงานไปวางแผน เพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 เม.ย. 2556 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 เม.ย. 2556 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 เม.ย. 2556 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนเมษายน 2556 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 เม.ย. 2556 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานระดมทุน)
วันที่ 25 เม.ย. 2556 กิจกรรมคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมงานเลี้ยงอำลา ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 25 เม.ย. 2556 กิจกรรมครูอาวุโส รดน้ำดำหัวคณะภราดา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 23 เม.ย. 2556 กิจกรรมถ่ายภาพนักเรีียนตกค้าง ป.1 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 22 เม.ย. 2556 กิจกรรมถ่ายภาพนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2556 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 17 เม.ย. 2556 กิจกรรมเปิดเรียน summer หลังจากปิดสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 เม.ย. 2556 กิจกรรมปิดวันสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 15 เม.ย. 2556 กิจกรรมปิดวันสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 14 เม.ย. 2556 กิจกรรมปิดวันสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 13 เม.ย. 2556 กิจกรรมปิดวันสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 12 เม.ย. 2556 กิจกรรมปิดวันสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 8 เม.ย. 2556 กิจกรรมโรงเรียนเปิดเรียน SUMMER ตามปกติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 8 เม.ย. 2556 กิจกรรมประชุมกองทุนสงเคราะห์ครู สัญจร ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 เม.ย. 2556 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเีรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 มี.ค. 2556 กิจกรรม 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 29 มี.ค. 2556 กิจกรรม 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานยานพาหนะ)
วันที่ 29 มี.ค. 2556 กิจกรรม 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 มี.ค. 2556 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 มี.ค. 2556 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนมีนาคม 2556 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 มี.ค. 2556 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานระดมทุน)
วันที่ 28 มี.ค. 2556 กิจกรรม 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียนที่ 1 (ครั้งที่ 2) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 28 มี.ค. 2556 กิจกรรม 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียน (ครั้งที่ 2) (งานยานพาหนะ)
วันที่ 28 มี.ค. 2556 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555ประจำภาคเรียน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 28 มี.ค. 2556 กิจกรรม 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน (ครั้งที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 มี.ค. 2556 กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รอบเพิ่มเติม และนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.6 เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนฯ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 มี.ค. 2556 กิจกรรม8.1.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน (ครั้งที่ 2) (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 มี.ค. 2556 กิจกรรม8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน (ครั้งที่ 2) (งานระดมทุน)
วันที่ 22 มี.ค. 2556 กิจกรรมรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 22 มี.ค. 2556 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2556 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 มี.ค. 2556 กิจกรรมรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 20 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 20 มี.ค. 2556 กิจกรรมรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 15 มี.ค. 2556 กิจกรรมประกาศผลสอบนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 มี.ค. 2556 กิจกรรมทดสอบความพร้อมนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 มี.ค. 2556 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 มี.ค. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 มี.ค. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 มี.ค. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 มี.ค. 2556 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 4) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 4 มี.ค. 2556 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 4) (งานยานพาหนะ)
วันที่ 4 มี.ค. 2556 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่4) (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 4 มี.ค. 2556 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 4) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 มี.ค. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 มี.ค. 2556 กิจกรรม7.1.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 4) (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 มี.ค. 2556 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 4) (งานระดมทุน)
วันที่ 4 มี.ค. 2556 กิจกรรมการอบรมการใช้ E-mail และ Facebook ให้แก่นักเรียนค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ (งานระดมทุน)
วันที่ 2 มี.ค. 2556 กิจกรรมการประชุมนักเรียน และผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ (งานระดมทุน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.11.5 ตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอหัวหน้าฝ่าย (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.11.6 ส่งมอบข้อมูลให้กับเลขาคณะกรรมการสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อจัดเก็บต่อไป (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.11.7 บันทึกและตรวจเช็คการส่งข้อมูลสารสนเทศหลังการจัดกิจกรรม (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.13.5 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.13.6 จัดพิมพ์ข้อมูลผู้สมัครจัดทำเอกสารเพื่อการดำเนินการทดสอบ (ประสานงานฝ่ายวิชาการเพื่อจัดทำข้อสอบ/ครูผู้ควบคุมสอบ, กำหนดรอบ วันเวลา สถานที่สอบ, แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ในการทดสอบความพร้อม, ประสานฝ่ายบริการงานอาคารสถานที่เพื่อจัดสถานที่สอบ) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.13.7 ทดสอบความพร้อม (ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำเนินการทดสอบความพร้อม) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.13.8 ประกาศผลสอบ (ประสานงานฝ่ายจัดทำข้อมูลและเลขาผู้อำนวยการในการรับผลสอบ, ประสานงานผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแจกผลสอบเพื่อแจกผลสอบ) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.13.9 ดำเนินการมอบตัว(ประสานงานงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับมอบตัว) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.1.4 ประเมินผลการดำเนินงาน (งานระดมทุน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.1.5 สรุปผลการปฏิบัติงาน (งานระดมทุน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.2.7 ประเมินผลการดำเนินงาน (งานระดมทุน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.2.8 สรุปผลการดำเนินงาน (งานระดมทุน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.3.5 ประเมินผลการดำเนินงาน (งานระดมทุน)
วันที่ 1 มี.ค. 2556 กิจกรรม6.3.6 สรุปผลการดำเนินงาน (งานระดมทุน)
วันที่ 28 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ก.พ. 2556 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ (งานระดมทุน)
วันที่ 27 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.พ. 2556 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.พ. 2556 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ (งานระดมทุน)
วันที่ 26 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ก.พ. 2556 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ก.พ. 2556 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.พ. 2556 กิจกรรม ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2 นักเรียนที่มีเงื่อนไข) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ก.พ. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 ก.พ. 2556 กิจกรรมโทรแจ้งผู้ปกครองที่มายื่นความจำนงในการขอสอบแทรกชั้น ป.2-ป.6 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ก.พ. 2556 กิจกรรมร่วมพิธีเสกอาคารสุวรรณสมโภช (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 6 ก.พ. 2556 กิจกรรมท่านผู้อำนาวยการ ร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีนของกงสุลจีน ณ โรงเเรมดิเอมเพลส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 6 ก.พ. 2556 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ (งานระดมทุน)
วันที่ 4 ก.พ. 2556 กิจกรรมถ่ายภาพนัักเรียนป.6 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 4 ก.พ. 2556 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ก.พ. 2556 กิจกรรม6.13.2 รับกำหนดการประสานงานสื่อสารมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ และโทรแจ้งผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงไว้ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ก.พ. 2556 กิจกรรม6.13.3 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบรับสมัครและเอกสารมอบตัว (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ก.พ. 2556 กิจกรรม6.13.4 จำหน่ายใบสมัครแทรกชั้น (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ม.ค. 2556 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2556 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ม.ค. 2556 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน มกราคม 2556 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ม.ค. 2556 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนมกราคม 2556 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ม.ค. 2556 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ม.ค. 2556 กิจกรรมงานวันกตัญญูครูอาวุโส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 15 ม.ค. 2556 กิจกรรมขอคำปรึกษาการดำเนินงานโครงการ (งานระดมทุน)
วันที่ 11 ม.ค. 2556 กิจกรรมประกาศผลการทดสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ม.ค. 2556 กิจกรรมขอนัดภราดาศุภนันท์จ่ายเงินกู้คนงาน 2 คน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 10 ม.ค. 2556 กิจกรรมประชุมเตรียมงาน การจัดงานวันกตัญญูครูอาวุโส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ม.ค. 2556 กิจกรรมกำกับ ติดตาม และนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3 ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ม.ค. 2556 กิจกรรมสมาคมผู้ปกครองเเละครู มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยกา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 8 ม.ค. 2556 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 3) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 8 ม.ค. 2556 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 3) (งานยานพาหนะ)
วันที่ 8 ม.ค. 2556 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่3) (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 8 ม.ค. 2556 กิจกรรมทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 ม.ค. 2556 กิจกรรมทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ที่มีเงื่อนไข) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 ม.ค. 2556 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 3) (งานระดมทุน)
วันที่ 7 ม.ค. 2556 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 3) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ม.ค. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ม.ค. 2556 กิจกรรม7.1.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 3) (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ม.ค. 2556 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ม.ค. 2556 กิจกรรมร่วมงานศพ มารดาของนางพิณ แก้วเเย้ม (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 5 ม.ค. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ม.ค. 2556 กิจกรรมโรงพิมพ์ตาวิเศษ ร่วมสวัสดีปีใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 4 ม.ค. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ม.ค. 2556 กิจกรรมขอคำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (งานระดมทุน)
วันที่ 3 ม.ค. 2556 กิจกรรมสวัสดีปีีใหม่หน่วยงานราชการ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 3 ม.ค. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ม.ค. 2556 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 2 ม.ค. 2556 กิจกรรมประชุมทีมสื่อสารมวลชน (MCTV) (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 2 ม.ค. 2556 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ม.ค. 2556 กิจกรรม6.12.10 กำกับ ติดตาม และประเมิน(สถิติต่างๆ ของนักเรียนที่มาสมัคร ทดสอบ และมอบตัว, รายงานประจำปี) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ม.ค. 2556 กิจกรรม6.12.11 นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ม.ค. 2556 กิจกรรม6.13 การรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ธ.ค. 2555 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ธ.ค. 2555 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ธ.ค. 2555 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนธันวาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ธ.ค. 2555 กิจกรรมประชุมการดำเนินกิจกรรมวันกตัญญูครูอาวุโส วันที่ 19 ธ.ค. 2555 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 19 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ธ.ค. 2555 กิจกรรมประชุมกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ธ.ค. 2555 กิจกรรมร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 12 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ธ.ค. 2555 กิจกรรมเข้าร่วมพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่างคุณพรสุดา ฉวีพัฒน์ และคุณกฤษดาวุฒิ กรแก้ว (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ธ.ค. 2555 กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อครูเกษียณ ACSP ปี 2555 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 7 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2555 กิจกรรมงานรวมใจถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2555 กิจกรรมตัวแทนบริษัท Hollywood internationnal group พบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2555 กิจกรรมประชุมกิจกรรมวันเด็กของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2555 กิจกรรมขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2555 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (สอบรอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ธ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4 งานงบประมาณ (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 1 ธ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4.15 คำนวณประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจำ และตรวจเช็คงบประมาณ แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปี (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 1 ธ.ค. 2555 กิจกรรม6.12.12 การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 พ.ย. 2555 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (หลักสูตรปกติ) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 พ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 พ.ย. 2555 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (หลักสูตรปกติ) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 พ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 พ.ย. 2555 กิจกรรมขอพบเพื่อปรึกษาโครงการ (งานระดมทุน)
วันที่ 27 พ.ย. 2555 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 พ.ย. 2555 กิจกรรมให้การต้อนรับที่ปรึกษาอัคราธิการ ภราดาพอล ราช เอ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 พ.ย. 2555 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 พ.ย. 2555 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (หลักสูตรปกติ) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 พ.ย. 2555 กิจกรรมรับเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 พ.ย. 2555 กิจกรรม ประชุมสัญจรของคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 23 พ.ย. 2555 กิจกรรมรับเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 พ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (มีเงื่อนไข) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 พ.ย. 2555 กิจกรรม6.12.8 ประกาศผลสอบ (ประสานงานฝ่ายจัดทำข้อมูลและเลขาผู้อำนวยการในการรับผลสอบ, ประสานงานผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแจกผลสอบเพื่อแจกผลสอบ และเอกสารมอบตัว) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 พ.ย. 2555 กิจกรรม6.12.9 ดำเนินการมอบตัว (จัดรูปแบบการมอบตัว, ประสานงานงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับมอบตัว) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 พ.ย. 2555 กิจกรรมรับเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 พ.ย. 2555 กิจกรรมประกาศผลการทดสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 พ.ย. 2555 กิจกรรมร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 20 พ.ย. 2555 กิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันคล้ายวันเกิดภราดาอาจิณ เต่งตระกูล (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 20 พ.ย. 2555 กิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์บ้านเซนต์คาเบรียล (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 20 พ.ย. 2555 กิจกรรมร่วมงานวันคล้ายวันเกิดภราดาอาจิณ เต่งตระกูล (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 19 พ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 พ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ ครั้งที่ 7 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ย. 2555 กิจกรรมทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2556 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 พ.ย. 2555 กิจกรรมทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2556 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 พ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน วาระวิสามัญกรณีพิเศษ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 พ.ย. 2555 กิจกรรมทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2556 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 พ.ย. 2555 กิจกรรม6.12.7 ทดสอบความพร้อม (ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำเนินการทดสอบความพร้อม) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 พ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 พ.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 พ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 พ.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 พ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 พ.ย. 2555 กิจกรรม6.12.5 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบและนำเยี่ยมชมโรงเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 พ.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 พ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 พ.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 พ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 พ.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 พ.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ย. 2555 กิจกรรม6.2 สำรวจข้อมูลผู้ปกครองในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 พ.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ต.ค. 2555 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ต.ค. 2555 กิจกรรมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการกอล์ฟการกุศล (งานระดมทุน)
วันที่ 29 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ต.ค. 2555 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 91 ปี ของภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ต.ค. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วาระวิสามัญ) (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ต.ค. 2555 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน ตุลาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ต.ค. 2555 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ต.ค. 2555 กิจกรรมประชุมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ต.ค. 2555 กิจกรรม8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (ครั้งที่ 1) (งานยานพาหนะ)
วันที่ 10 ต.ค. 2555 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน (ครั้งที่ 1) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ต.ค. 2555 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ต.ค. 2555 กิจกรรม8.1.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน (ครั้งที่ 1) (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ต.ค. 2555 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานระดมทุน)
วันที่ 10 ต.ค. 2555 กิจกรรม8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน (ครั้งที่ 1) (งานระดมทุน)
วันที่ 9 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ต.ค. 2555 กิจกรรมงานกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (งานระดมทุน)
วันที่ 6 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ต.ค. 2555 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียนที่ 1 (ครั้งที่ 1) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 5 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ต.ค. 2555 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกอล์ฟมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (งานระดมทุน)
วันที่ 1 ต.ค. 2555 กิจกรรม8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 ต.ค. 2555 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ต.ค. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ต.ค. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ต.ค. 2555 กิจกรรม6.2.6 จำหน่ายของที่ระลึกของโรงเรียน (งานระดมทุน)
วันที่ 29 ก.ย. 2555 กิจกรรม 6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 29 ก.ย. 2555 กิจกรรมรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 29 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ก.ย. 2555 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนกันยายน 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ก.ย. 2555 กิจกรรมร่วมวางพวงหรีดให้กับผู้ปกครองเด็กชายทินภัทร มณีแดง นักเรียนชั้น ป.6/5 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ก.ย. 2555 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ก.ย. 2555 กิจกรรมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 ติดต่อ ประสานงาน และดูสถานที่จัดงานกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (งานระดมทุน)
วันที่ 27 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.ย. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.ย. 2555 กิจกรรมงานแถลงข่าวกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (งานระดมทุน)
วันที่ 27 ก.ย. 2555 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน โครงการกอล์ฟมงฟอร์ตสัมพันธ์ (งานระดมทุน)
วันที่ 26 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.ย. 2555 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.ย. 2555 กิจกรรม7.1.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2) (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.ย. 2555 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 25 ก.ย. 2555 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2) (งานยานพาหนะ)
วันที่ 25 ก.ย. 2555 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่2) (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 25 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.ย. 2555 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ โครงการกอล์ฟมงฟอร์ตสัมพันธ์ (งานระดมทุน)
วันที่ 25 ก.ย. 2555 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2) (งานระดมทุน)
วันที่ 24 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ก.ย. 2555 กิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสายดรุณ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 22 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ก.ย. 2555 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนกันยายน 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ก.ย. 2555 กิจกรรมการประชุมนิเทศติดตามงานโครงการกอล์ฟการกุศล (งานระดมทุน)
วันที่ 17 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ก.ย. 2555 กิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตร (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 15 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ก.ย. 2555 กิจกรรมขอเชิญเข้าร่วมพิจารณารูปภาพประกอบการจัดทำคู่มือนักเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2555 กิจกรรมการคัดเลือกของรางวัลสำหรับการจับสลากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล (งานระดมทุน)
วันที่ 12 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.ย. 2555 กิจกรรมร่วมงานฉลองรางวัลพระราชทาน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.ย. 2555 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการกอล์ฟมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (งานระดมทุน)
วันที่ 11 ก.ย. 2555 กิจกรรมนัดดูรูปนักเรียนประกอบการจัดทำคู่มือนักเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ก.ย. 2555 กิจกรรมการจัดทำถ้วยรางวัลและโล่ (งานระดมทุน)
วันที่ 10 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ก.ย. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (รอบที่ 2) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ก.ย. 2555 กิจกรรม6.12.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ก.ย. 2555 กิจกรรม6.12.6 จัดพิมพ์ข้อมูลผู้สมัครจัดทำเอกสารเพื่อการดำเนินการทดสอบ (ประสานงานฝ่ายวิชาการเพื่อจัดทำข้อสอบ/ครูผู้ควบคุมสอบ, กำหนดรอบ วันเวลา สถานที่สอบ, แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ในการทดสอบความพร้อม, ประสานฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่เพื่อจัดสถานที่สอบ) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ก.ย. 2555 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ก.ย. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ก.ย. 2555 กิจกรรม6.2.5 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายของที่ระลึกให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และองค์การภายนอก (งานระดมทุน)
วันที่ 31 ส.ค. 2555 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ส.ค. 2555 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน สิงหาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ส.ค. 2555 กิจกรรมร่วมพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ส.ค. 2555 กิจกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับกงสุลใหญ่ นายจาง เหว่ยฉาย และภริยา (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 ส.ค. 2555 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ส.ค. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (รอบที่ 1) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ส.ค. 2555 กิจกรรมประชุมปรึกษาคณะกรรมการโครงการกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (งานระดมทุน)
วันที่ 19 ส.ค. 2555 กิจกรรม คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวางพวงหรีดคุณพ่อประสิทธิ์ ดิมู (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ส.ค. 2555 กิจกรรมถ่่ายภาพนักเรียนตกค้าง (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 7 ส.ค. 2555 กิจกรรมร่วมพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ส.ค. 2555 กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ส.ค. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ส.ค. 2555 กิจกรรม6.12 การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ส.ค. 2555 กิจกรรม6.12.2 ประสานงานงานสื่อสารมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ส.ค. 2555 กิจกรรม6.12.3 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบรับสมัครและเอกสารมอบตัว (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ส.ค. 2555 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ส.ค. 2555 กิจกรรม6.2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกร้านที่จัดทำของที่ระลึก (งานระดมทุน)
วันที่ 31 ก.ค. 2555 กิจกรรม 6.3.3 จัดทำใบสำคัญรับเงิน(เงินอุดหนุน) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 30 ก.ค. 2555 กิจกรรม ถ่ายภาพนักเรียนตกค้าง (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 30 ก.ค. 2555 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ก.ค. 2555 กิจกรรม7.1.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1) (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ก.ค. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการโครงการกอล์ฟมงฟอร์ตสัมพันธ์ (งานระดมทุน)
วันที่ 28 ก.ค. 2555 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 27 ก.ค. 2555 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 27 ก.ค. 2555 กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.ค. 2555 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 26 ก.ค. 2555 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 26 ก.ค. 2555 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1) (งานยานพาหนะ)
วันที่ 26 ก.ค. 2555 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง(ครั้งที่ 1) (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 ก.ค. 2555 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.ค. 2555 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1) (งานระดมทุน)
วันที่ 25 ก.ค. 2555 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 25 ก.ค. 2555 กิจกรรม6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 24 ก.ค. 2555 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ก.ค. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 ก.ค. 2555 กิจกรรมการประชุม 3 ฝ่าย (โรงเรียน/ผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า)ร่วมกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (งานระดมทุน)
วันที่ 20 ก.ค. 2555 กิจกรรมร่วมพิธีเปิดสระว่ายน้ำ De Montfort (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ก.ค. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการโครงการกอล์ฟมงฟอร์ตสัมพันธ์ (งานระดมทุน)
วันที่ 6 ก.ค. 2555 กิจกรรมวางพวงหรีดงานศพ คุณสมเกียรติ สกุลศึกษาดี(อดีตอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ก.ค. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดโครงการกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (งานระดมทุน)
วันที่ 2 ก.ค. 2555 กิจกรรม 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 2 ก.ค. 2555 กิจกรรม 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งานยานพาหนะ)
วันที่ 2 ก.ค. 2555 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 2 ก.ค. 2555 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานสื่อสารมวลชน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 2 ก.ค. 2555 กิจกรรม 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ก.ค. 2555 กิจกรรม 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ก.ค. 2555 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ก.ค. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ก.ค. 2555 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานระดมทุน)
วันที่ 1 ก.ค. 2555 กิจกรรม 6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ณ โรงเรียนอนุบาล (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 ก.ค. 2555 กิจกรรม6.3.4 ดำเนินกิจกรรมระดมทุนจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกตามแผนงาน (งานระดมทุน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนมิถุนายน 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2555 กิจกรรมEP Newslink (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2555 กิจกรรมส่งเอกสารส่งเอกสารรายงานการถอดถอนครู, รายงานการแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่, ขอเพิ่มจำนวนนักเรียนที่เกินความจุ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2555 กิจกรรมขอคำปรึกษาจากท่านอธิการ ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล (งานระดมทุน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2555 กิจกรรมขอพบ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการแข่งขันกอล์ฟ (งานระดมทุน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2555 กิจกรรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม คุณพ่อบุญธรรม คำลือ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2555 กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวางพวงหรีดงานศพ คุณพ่อบุญธรรม คำลือ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2555 กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 8 มิ.ย. 2555 กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Paperless) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2555 กิจกรรม5.4 ประชุมประจำเดือน ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2555 กิจกรรม5.1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2555 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2555 กิจกรรม 6.3.10 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 1 มิ.ย. 2555 กิจกรรม6.1.3 ดำเนินการระดมทุนจากบริษัทฯ ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ ตามแผนงาน (งานระดมทุน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2555 กิจกรรม6.2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่าย (งานระดมทุน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2555 กิจกรรม6.3.3 นำผลการศึกษาไปประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม (งานระดมทุน)
วันที่ 31 พ.ค. 2555 กิจกรรม5.3 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 พ.ค. 2555 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 พ.ค. 2555 กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวางพวงหรีดที่วัดบ้านป่างิ้ว (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 พ.ค. 2555 กิจกรรมถ่ายภาพนักเรียนป.4 และนักเรียนแทรกชั้น (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 30 พ.ค. 2555 กิจกรรมนักข่าวสัมภาษณ์ ผู้่อำนวยการ เรื่อง คอนเสิร์ตคณะเซนต์คาเบรียลเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 29 พ.ค. 2555 กิจกรรมถ่ายภาพนักเรียนป.4 และนักเรียนแทรกชั้น (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 29 พ.ค. 2555 กิจกรรมถ่ายรูปจุดที่ต้องมีการเปลี่ยนลูกดรัม ผงแม่เหล็ก เบรดทำความสะอาด (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 พ.ค. 2555 กิจกรรมถ่ายภาพนักเรียน ป.4 และนักเรียนแทรกชั้น (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 พ.ค. 2555 กิจกรรมประชุมประจำเดือน เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 พ.ค. 2555 กิจกรรมถ่ายภาพนักเรียนชั้นป.1 ป.4 และนักเรียนแทรกชั้น (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.1.งานรับเงิน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.1.2 ดำเนินงานรับเงิน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.1.2.1 รับเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.1.3 จัดทำใบสรุปรายรับประจำวันและตรวจนับเงินหน้าเคาเตอร์ (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.1.4 จัดทำสรุปการรับเงินแต่ละกิจกรรม และรายงานการเงินและเงินฝากธนาคารประจำวัน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.1.5 ติดตามค่าธรรมเนียมการเรียนค้างชำระ และทำรายงานสรุปอย่างเป็นปัจจุบัน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.2 งานจ่ายเงิน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.2.2 ดำเนินงานจ่ายเงิน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.2.3 ตรวจเอกสารรับเงินประจำวันและตรวจนับเงินส่งธนาคาร (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.2.4 ตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.2.5 จัดทำเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อมูลส่งธนาคาร (ทุกวันที่ 13 และ 28 ของเดือน) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.2.6 จัดทำเงินเดือนคนงาน (ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.2.7 ให้บริการและติดต่อประสานงานกับบริษัทฯประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.3 งานจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.3.2 จัดทำบัญชี และรายงานการเงิน/เดือน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.3.4 จัดทำใบสำคัญจ่ายและพิมพ์เช็ค (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.3.5 จัดทำบัญชีแยกประเภท (ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.3.6 จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.3.7 ตรวจเช็คงบทดลองประจำเดือน (ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4.2 วางแผนกำหนดตารางงานงบประมาณในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4.3 ตรวจสอบและบันทึก งบประมาณ (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4.4 ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการรับเงินประจำวันของโรงเรียน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4.5 ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและเช็ค (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4.6 ตรวจสอบ บันทึก และรายงานการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4.7 ตรวจสอบการจ่ายเช็คประจำวันและเงินคงเหลือประจำวัน เงินเข้าออกตู้นิรภัย (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4.8 ตรวจสอบการจ่ายเงินสดย่อย (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4.9 ตรวจสอบใบสรุปค่าใช้จ่ายโรงอาหารและมินิมาร์ท (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4.10 กระทบยอดเอกสารการจ่ายเงิน(เจ้าหนี้ต่าง ๆ) (ทุกวันที่ 1-5 ของเดือน) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4.11 จัดทำเงินเดือนคนงาน เงินเดือนครูต่างชาติ เงินเดือนคณะภราดา (ทุกวันที่ 13 และ 27 ของเดือน) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4.12 ตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน (ทุกวันที่ 10-14 ของเดือน) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4.13 คำนวณค่าดูแลตอนเย็น วันเสาร์ ภาคฤดูร้อน (โครงการสอนเสริม) (ทุกวันที่ 20 ของเดือน) (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.1.1 ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการต่อทะเบียนยานพาหนะ การจัดทำ พรบ. และการต่อประกันภัยชั้น 1 (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.2 การซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.1.2 วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานของการจัดทำเอกสารประกอบยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.1.3 ติดต่อและประสานงานการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.1.4 ดำเนินการต่อทะเบียนยานพาหนะ การจัดทำ พรบ. และการต่อประกันภัยชั้น 1 (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.1.5 ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลประวัติในการต่อทะเบียนยานพาหนะ การจัดทำ พรบ. และการต่อประกันภัยชั้น 1 เพื่อวางแผนในการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.2.1 ศึกษาข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.3 การให้บริการยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.2.2 วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานการซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.2.3 จัดลำดับความสำคัญก่อนและหลังของการซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.2.4 ประสานงานกับบริษัท โดยการเปรียบเทียบราคาและทำการเลือกบริษัท (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.2.5 ดำเนินการซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.2.6 ตรวจสอบการดำเนินการการซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.2.7 จัดทำประวัติบันทึกการซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.3.1 ศึกษาข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการจากปีที่ผ่านมา (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.3.2 วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานในการให้บริการยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.3.3 ดำเนินงานตามขั้นตอนของการให้บริการยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.3.4 สรุปผลการปฏิบัติงานของการให้บริการยานพาหนะ และบันทึกข้อมูลการให้บริการยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.1 การจัดทำเอกสารประกอบยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.5 กิจกรรมเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.4 งานฐานข้อมูลศิษย์เก่าและครูอาวุโส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6 งานศิษย์เก่ามาช่วยพัฒนาโรงเรียน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.7 เสริมสร้างความสัมพันธ์ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ครูอาวุโส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.8 เผยแพร่ข่าวสารระหว่างโรงเรียน ศิษย์เก่าและครูอาวุโส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.9 งานวันกตัญญูครูอาวุโส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.10 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร จุลสาร) (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.11 การให้บริการทางด้านการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.12 การให้บริการการใช้เครื่องโทรสาร ในการรับและส่งเอกสาร (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.13 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.14 สร้างความพันธ์อันดีต่อหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการและเอกชนที่โรงเรียนต้องติดต่อประสานงานอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.1การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.2 การดำเนินการเอกสารหนังสือส่งของโรงเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.3 การดำเนินการเอกสารคำสั่งของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.4 การดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความของฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.5 การดำเนินการจัดพิมพ์และการดำเนินการจัดส่งหนังสือ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.6 การดำเนินการคัดแยกจดหมาย/การดำเนินการนำส่งจดหมาย และเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.7 การดำเนินการร่างและจัดพิมพ์จดหมาย (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.9 การให้บริการด้านการถ่ายเอกสาร (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.10 การโรเนียวเอกสารของฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.12.1 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินให้หน่วยงานภายในได้รับทราบ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.13.1 สำรวจข้อมูลนักเรียนรายห้องเพื่อแจ้งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายในการจัดทำกำหนดการรับสมัคร (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.11.1 ประชุมเพื่อหาข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ปี 2554 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม5.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.2 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) เพื่อให้การดำเนินงานในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.4 วางแผน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.5 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.6 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ค. 2555 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานระดมทุน)
วันที่ 15 พ.ค. 2555 กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2555 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.8 การดำเนินการบันทึกการประชุมของครูและการประชุมของฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ค. 2555 กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2555 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ค. 2555 กิจกรรม5.2 ประชุมครูประจำเดือน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.3.8 ตรวจเช็ค และ คิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.3.9 จัดทำงบการเงินประจำปี (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานการเงินและบัญชี (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานยานพาหนะ)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานยานพาหนะ)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานยานพาหนะ)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี      (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.11.2 วางกรอบการทำงาน การเก็บข้อมูลของปีการศึกษา 2555 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.11.3 รวบรวมข้อมูลและกำหนดวันในการส่งข้อมูลสารสนเทศ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.11.4 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามที่แต่ละงานได้กำหนดไว้ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.14 งานจัดทำบัตรนักเรียน (Smart Card) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.14.2 จัดซื้อบัตร (Smart Card) หมึกพิมพ์และสติกเกอร์ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.14.3 จัดพิมพ์บัตร (Smart Card) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.15 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.16 สรุปผลการดำเนินงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานระดมทุน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.1 กิจกรรมระดมทุนจากบริษัทฯ ห้างร้านคู่ค้าของโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ทางโรงเรียนติดต่อประสานงาน (งานระดมทุน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.1.1 สำรวจและรวบรวมรายชื่อบริษัทฯ ห้างร้านคู่ค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่ทางโรงเรียนติดต่อประสานงาน (งานระดมทุน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.1.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลที่ได้มาประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม (งานระดมทุน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.2 กิจกรรมการจำหน่ายของที่ระลึกของโรงเรียน (งานระดมทุน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.2.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการจำหน่ายของที่ระลึกของปีการศึกษา 2554 (งานระดมทุน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.2.2 นำผลการศึกษาไปประชุมวางแผนดำเนินดำเนินกิจกรรม (งานระดมทุน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.3 กิจกรรมระดมทุนจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก (งานระดมทุน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม (งานระดมทุน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม6.3.2 ศึกษาวิเคราะห์ และระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมเพื่อการระดมทุนจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก (งานระดมทุน)
วันที่ 1 พ.ค. 2555 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานสื่อสารมวลชน (งานระดมทุน)
วันที่ 26 เม.ย. 2555 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 23 มี.ค. 2555 กิจกรรมรับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.6 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 22 มี.ค. 2555 กิจกรรมรับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.4-ป.5 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 21 มี.ค. 2555 กิจกรรม 6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 21 มี.ค. 2555 กิจกรรมรับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่1/2555 ป.2-ป.3 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 6 มี.ค. 2555 กิจกรรม 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 6 มี.ค. 2555 กิจกรรม 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานยานพาหนะ)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานยานพาหนะ)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานยานพาหนะ)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 6.3 การประสานงานต้อนรับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรมวิเคราะห์จากสรุปผลการปฏิบัติงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2553 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 2. เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม6.11 การดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานระดมทุน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานระดมทุน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานระดมทุน)
วันที่ 1 มี.ค. 2555 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานระดมทุน)
วันที่ 1 ก.พ. 2555 กิจกรรม 6.4.14 จัดทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายส่งเขตพื้นที่ (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)