การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550


             การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550

รางวัลชนะเลิศ
    ด.ช.ตราภูมิ อัครผล ป.2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    ด.ช.สหัสวรรษ ชัยฤทธ์ ป.2/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
    ด.ช.วงศพัทธ์ วิชัยพันธ์ ป.2/1

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 561 ครั้ง

Keep