การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)จำนวนผู้อ่าน 2188 ครั้ง

Keep