ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 1-5 กันยายน 2557


                   งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน คุณครูและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด พบกับการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลของนักเรียน กิจกรรมเสริมความรู้ชิงรางวัลทางห้องสมุด ได้แก่ กิจกรรม Walk Rally และกิจกรรมอ่านจับใจความ ช่วงพักกลางวัน การออกร้านจำหน่ายหนังสือ 2 สำนักพิมพ์ คือ สำนักพิมพ์นานมี บุ๊คส์ และสำนักพิมพ์สายใจ (07.30 – 16.30 น.) และการแข่งขันของกลุ่มสาระต่างๆ ในรอบชิงชนะเลิศ รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากเอกสารแนบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานห้องสมุด
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 904 ครั้ง

Keep