รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแสดงและแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558


ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงบทบาท และความสำคัญของตน ในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรม ร่วมการแสดงและการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เวทีศาลามารีย์
2. การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ประกวดวาดภาพระบายสี โปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 หัวข้อ “เด็กไทย ก้าวไกลด้วย IT”  ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ประกวดทำโบรชัวร์ โปรแกรม MS-Word ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หัวข้อ “เด็กไทย ก้าวไกลด้วย IT” 
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
3. การแข่งขันหมากล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องศูนย์ภาษาจีน 1
4. การแข่งขันหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องศูนย์ภาษาจีน 2
สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแสดงและการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ สามารถสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน (ซุ้มแปดเหลี่ยม) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 และขอเชิญชวนนักเรียนชมการแสดงและการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น.   
 
 


จำนวนผู้อ่าน 1173 ครั้ง

Keep