สรุปผลการตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียน


เรื่อง  สรุปผลการตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียน

    ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการเข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียนเพื่อต่ออายุป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ที่หมดอายุ นั้น

    กลุ่มสุขาภิบาล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจประเมินโรงอาหารในโรงเรียนของท่าน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ผลการตรวจประเมินโรงอาหารผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก ดังมีรายละเอียดผลการตรวจประเมินตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1487 ครั้ง

Keep