การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครเป็นนักเรียนชายหรือหญิง เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2553
1.2 กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
 
2. การซื้อชุดใบสมัคร
2.1 จำหน่ายชุดใบสมัครที่ห้องธุรการ-การเงิน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. (วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) 
2.2 ชุดใบสมัครราคา 400 บาท/ชุด ประกอบด้วย  ใบสมัคร ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 แผ่นพับแนะนำโรงเรียน และวารสารโรงเรียน
2.3 การซื้อชุดใบสมัครสามารถซื้อแทนกันได้ แต่ไม่สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้
 
3. หลักฐานประกอบการสมัคร (กรุณาลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ และเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน)
3.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป สำหรับติดลงในใบสมัคร (รูปถ่ายแต่งกายชุดอนุบาล)
3.2 สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 1 ฉบับ
3.4 สำเนาใบรับศีลล้างบาปของนักเรียน เฉพาะนักเรียนที่เป็นคาทอลิก จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
3.5 สำเนาบัตรประจำตัวศิษย์เก่าของบิดาหรือมารดา จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 
4. วิธีการรับสมัคร
ให้ยื่นใบสมัครที่ห้องธุรการ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 3.1-3.5 ในระหว่างวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. (วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
5. การประชุมชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือกและเยี่ยมชมโรงเรียน
เชิญผู้ปกครองมาเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือก และเยี่ยมชมโรงเรียน ตามวัน และเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
 
6. ทดสอบความพร้อม และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาลงทะเบียน เพื่อทดสอบความพร้อม และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในบัตรประจำตัวสอบ 
 
7. การแจ้งผลการคัดเลือก  
ให้ผู้ปกครองใช้รหัสบัตรประจำตัวนักเรียน และรหัสบัตรประชาชนของนักเรียนเข้าดูผลการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.mcp.ac.th

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 5554 ครั้ง

Keep