Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2
 

งานพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เข็มที่ 2ให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองอนุญาตให้รับวัคซีนดังกล่าว ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-10.30 น


มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 511 ครั้ง จาก งานพยาบาล

บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพนักเรียน การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน