Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาให้บริการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (ULV) ในโรงเรียน
 

เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ นำเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่มาพ่นละอองฝอยกำจัดยุงโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (ULV)ในบริเวณโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 ในเวลา 18.00-19.00 น.


มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 579 ครั้ง จาก งานพยาบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน