รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแสดงความสามารถและแข่งขันทักษะทางด้าน ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559


              ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงบทบาท และความสำคัญของตน ในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรม ร่วมการแสดงและการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เวทีศาลามารีย์
2. การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
    • การแข่งขันคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.3 ประกวดทำการ์ดวันเด็ก MS-Word  หัวข้อ “สานฝันเด็กไทย ก้าวไกลทันไอที” ห้องคอมพิวเตอร์ 1
    • การแข่งขันพิมพ์ดีด ป.4-ป.6  “Speed Test Typing” ห้องคอมพิวเตอร์ 2
3. การแข่งขันหมากล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ห้องศูนย์ภาษาจีน 1
4. การแข่งขันหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ห้องศูนย์ภาษาจีน 2
5. การแข่งขันหมากรุกไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ห้องศูนย์ภาษาจีน 3
              สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแสดงและการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ สามารถสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน (ซุ้มแปดเหลี่ยม) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 และขอเชิญชวนนักเรียนชมการแสดงและการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.   
 

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 846 ครั้ง

Keep