การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามงฟอร์ต


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.2, ป.3 หรือ ป.4 ที่มีความสามารถทางด้านการเรียน เพื่อสอบชิงทุนการศึกษาของโรงเรียน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินการทดสอบในวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา มีดังต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 3 หรือ 4 ในระหว่างปีที่สอบคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4 และ 5
2. ต้องไม่เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
3. นักเรียนที่สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต้องได้คะแนนจากการสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และมีคะแนนสูงสุดของแต่ละระดับชั้น  
4. นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความตั้งใจอยากเข้าศึกษาในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
5. ในกรณีที่นักเรียนมีความสามารถพิเศษโดดเด่นในด้านวิชาการ มีผลงานระดับประเทศ ในรายการที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับด้านวิชาการ ทางโรงเรียนจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ผู้ที่ประสงค์จะขอสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาจะต้องยื่นความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่โรงเรียนกำหนด
2. การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาถือเป็นสิ้นสุด
3. ผู้ปกครอง และนักเรียนต้องปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาทุกขั้นตอน
4. นักเรียนที่จะสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ต้องมีเอกสารใบรับรองด้านการเรียน และด้านความประพฤติจากโรงเรียนเดิม
5. สิทธิที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากสอบคัดเลือกผ่าน มีดังนี้  
5.1 นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาในส่วนค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ยกเว้นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าชุดนักเรียนในปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
5.2 นักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
5.2.1 กรณีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา นักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 3.75 และในรายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนเกรด 4 ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
5.2.2 กรณีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากการมีความสามารถพิเศษโดดเด่นในด้านวิชาการ นักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเกรด 4 ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ในรายวิชาที่มีความสามารถโดดเด่น
6. ในปีการศึกษาถัดไปหลังจากที่ได้รับทุนการศึกษา กรณีที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข นักเรียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เอง การให้ทุนการศึกษาถือเป็นอันสิ้นสุด ไม่มีการพิจารณาให้ทุนการศึกษาจากทางโรงเรียนอีก และนักเรียนไม่สามารถขอรับทุนการศึกษาอื่น ๆ ของโรงเรียนได้
 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 1061 ครั้ง

Keep