โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น

ให้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ซึ่งได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ. 2558 การประกันคุณภาพการศึกษา "ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ" เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 701 ครั้ง

Keep