การจองภาพหมู่และดีวีดีการแสดงของนักเรียน งานประจำปี Montfort Variety Education 2018 “The Family of LOVE”


 
ด้วยทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยการสนับสนุนของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานประจำปี Montfort Variety Education 2018 “The Family of LOVE” ขึ้นในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561  ณ Saint Gabriel Hall โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีและแสวงหาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหารายได้ในการสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพของโรงเรียน
 
ในการนี้ ทางโรงเรียน ได้ทำการถ่ายภาพหมู่และบันทึกดีวีดีชุดการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้เก็บความประทับใจของบุตรหลานไว้ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจสั่งจอง ตามรายการดังนี้
 
1. ภาพหมู่นักเรียนตามชุดการแสดง ขนาด 12 x 18 นิ้ว ราคาภาพละ 250 บาท
2. ดีวีดีการแสดงของนักเรียน ราคาชุดละ 199 บาท
 
โดยสามารถสั่งจองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน ทาง Student Dashboard และชำระเงินได้ที่ห้องธุรการ-การเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยท่านจะได้รับภาพหมู่และดีวีดี ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 หรือสั่งจองได้บริเวณทางเข้างาน ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 21.00 น. 
 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 513 ครั้ง

Keep