แจ้งการเปิดเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน


เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
 
          ด้วยทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงวิกฤติสภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ทางโรงเรียนจึงติดตั้งเครื่องฟอกอากาศมาตรฐาน PM 2.5 ทุกห้อง รวมไปถึงห้องกิจกรรมในภาคบ่าย และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ ดังนั้นการหยุดเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของท่านผู้ปกครองในการตัดสินใจเพื่อคุณภาพชีวิตของบุตรหลานท่าน 
          ทั้งนี้ทางโรงเรียนยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางทุกช่องทางการสื่อสารของโรงเรียน     เพื่อความเข้าใจและร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนและครอบครัวในการพัฒนาบุตรหลานผู้เป็นอนาคตของโลกเราร่วมกัน 
 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
                                    ขอแสดงความนับถือ
 
 
 
                              (ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา)
                                        ผู้อำนวยการ
                      โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


จำนวนผู้อ่าน 1046 ครั้ง

Keep