การเลือกตั้งประธานนักเรียน62


ตามแผนงานการจัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562.
จำนวนผู้อ่าน 97 ครั้ง

Keep