กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion


กลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมค่าย Inspire Your Passion ขึ้นระหว่างวันที่6-7 กรกฎาคม 2562
จำนวนผู้อ่าน 141 ครั้ง

Keep