ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อขอรับทุนนักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


เรียนผู้ปกครองนักเรียน

          ทางคณะกรรมการทุนการศึกษาจะดำเนินการพิจารณาใบสมัครของนักเรียน ถ้าข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์ ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับผู้ปกครอง เพื่อขอนัดหมาย วัน เวลาในการไปเยี่ยมบ้าน แต่ถ้าใบสมัครมีข้อมูล หลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ทางคณะกรรมการมีความจำเป็นต้อง   ตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษาของนักเรียนโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขของการสมัครขอรับทุนการศึกษา และสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ห้องอภิบาล ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 13 กันยายน 2562 เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา

  1. เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.2-ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ในระหว่างปีที่ขอรับทุนการศึกษา
  2. มีความประพฤติดี
  3. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
  4. ผู้ปกครองมีรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายต่อครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน
  5. ผู้ปกครองรู้ และเข้าใจปรัชญา นโยบายของโรงเรียนเป็นอย่างดี และพร้อมให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนด้วยความเต็มใจ

 โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอภิบาล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 531 ครั้ง

Keep