การเปิดสอนกิจกรรม MCP October Course


เรื่อง  การเปิดสอนกิจกรรม MCP October Course

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6

              โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จะได้เปิดสอนกิจกรรม MCP October Course โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 เวลา   08.30-15.30 น. นักเรียนสามารถเลือกเรียนกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดที่แนบ

              ทางโรงเรียน จึงขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน ได้ที่   ห้องการเงิน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

 จำนวนผู้อ่าน 1303 ครั้ง

Keep