Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ค่ายภาษาจีน ณ เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน " Chinese Summer Camp In Shenzhen 2020 "
 

ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม ค่ายภาษาจีน ณ เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน " Chinese Summer Camp In Shenzhen 2020 "

ช่วงวันที่ 9-16 มีนาคม 2020 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบค่ะไฟล์แนบ 1มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  จิตราพร    ซื่อธานุวงศ์ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 812 ครั้ง จาก งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน