รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงบทบาท และความสำคัญของตนในเรื่องสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและจะได้รับความรู้ความสนุกสนานจากฐานกิจกรรมต่าง ๆ
 
ทั้งนี้ยังมีการจัดการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนในคาบกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้น ป.1-ป.3 จัดวันที่ 6 มกราคม 2563 ชั้น ป.4-ป.6 จัดวันที่ 8 มกราคม 2563 ทางฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 


จำนวนผู้อ่าน 562 ครั้ง

Keep