แจ้งงดการเรียนภาคฤดูร้อน


    อ้างอิงจดหมายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0211.6/3358 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กำหนดมาตรการฯ ข้อ 9 ระบุว่า “ให้โรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่งที่สอบปลายภาคเสร็จสิ้นแล้ว ประกาศปิดภาคเรียน และไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป สำหรับกรณีที่ต้องรับผลการเรียนขอให้ติดต่อเป็นรายกรณี หรือใช้สื่อเทคโนโลยีในการประสานงาน”
    ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงมาตรการดังกล่าวจึงของดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 โดยผู้ปกครองที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว สามารถติดต่อรับเงินคืนที่ห้องธุรการ-การเงิน โดยนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30-16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เป็นต้นไป ส่วนผลการเรียนทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบผ่านทาง Student Dashboard ในวันที่ 4 เมษายน 2563 และฝ่ายวิชาการจะแจกสมุดรายงานผลการเรียนให้กับนักเรียน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
      -    www.mcp.ac.th  
      -    https://www.facebook.com/MCP2475  
      -    Student Dashboard 
      -    SWIS App for Student 
    จึงเรียนมาเพื่อทราบ จำนวนผู้อ่าน 923 ครั้ง

Keep