แจ้งการจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน


    อ้างถึงจดหมายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0211.6/3358 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กำหนดมาตรการฯ ข้อ 9 ระบุว่า “ให้โรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่งที่สอบปลายภาคเสร็จสิ้นแล้ว ประกาศปิดภาคเรียน และไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป สำหรับกรณีที่ต้องรับผลการเรียนขอให้ติดต่อเป็นรายกรณี หรือใช้สื่อเทคโนโลยีในการประสานงาน”

ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองมาตามช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดในวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ ศาลามารีย์ ดังนี้

วันที่ 9 มีนาคม 2563
     ป.2/1 – ป.2/2         เวลา 08.00 – 08.30 น.
     ป.2/3 – ป.2/4         เวลา 08.30 – 09.00 น.
     ป.2/5 – ป.2/6         เวลา 09.30 – 10.00 น.
     ป.2/7 – ป.2/8         เวลา 10.30 – 11.00 น.
     ป.2/9                    เวลา 11.00 – 11.30 น.
     ป.3/1 – ป.3/2         เวลา 13.00 – 13.30 น.
     ป.3/3 – ป.3/4         เวลา 13.30 – 14.00 น.
     ป.3/5 – ป.3/6         เวลา 14.00 – 14.30 น.
     ป.3/7 – ป.3/8         เวลา 14.30 – 15.00 น.

วันที่ 10 มีนาคม 2563
     ป.4/1 – ป.4/2         เวลา 08.00 – 08.30 น.
     ป.4/3 – ป.4/4         เวลา 08.30 – 09.00 น.
     ป.4/5 – ป.4/6         เวลา 09.30 – 10.00 น.
     ป.4/7 – ป.4/8         เวลา 10.30 – 11.00 น.
     ป.5/1 – ป.5/2         เวลา 13.00 – 13.30 น.
     ป.5/3 – ป.5/4         เวลา 13.30 – 14.00 น.
     ป.5/5 – ป.5/6         เวลา 14.00 – 14.30 น.
     ป.5/7 – ป.5/8         เวลา 14.30 – 15.00 น.

วันที่ 11 มีนาคม 2563
     ป.6/1 – ป.6/2         เวลา 08.00 – 08.30 น.
     ป.6/3 – ป.6/4         เวลา 08.30 – 09.00 น.
     ป.6/5 – ป.6/6         เวลา 09.00 – 09.30 น.
     ป.6/7 – ป.6/8         เวลา 09.30 – 10.00 น.
     ป.6/9                    เวลา 10.00 – 10.30 น.

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

หมายเหตุ : ให้ใช้ห้องเรียนเดิมของปีการศึกษา 2562จำนวนผู้อ่าน 861 ครั้ง

Keep