การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน MCP Online Classroom


เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6

          อ้างถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

          ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ดังนี้

ลำดับ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

1

15 พฤษภาคม 2563

นักเรียนขั้น ป.1 – ป.6 ศึกษาคู่มือและวิธีการเตรียมความพร้อม
ผ่าน
Student Dashboard จากเว็บไซต์โรงเรียน www.mcp.ac.th

2

18 พฤษภาคม 2563

ครูผู้สอนแจ้งกำหนดการเตรียมความพร้อม

  • กำหนดการสอน
  • ตารางเรียน
  • ตารางพบครูประจำวิชา

3

22 พฤษภาคม 2563

ครูประจำชั้นพบนักเรียน เพื่อชี้แจง นัดหมาย
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เวลา 09.00 น.
ผ่านระบบ
Application ZOOM

4

25-29 พฤษภาคม 2563

สัปดาห์ที่ 1 MCP Online Classroom

5

1-5 มิถุนายน 2563

สัปดาห์ที่ 2 MCP Online Classroom

และนักเรียนพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 1

6

8-12 มิถุนายน 2563

สัปดาห์ที่ 3 MCP Online Classroom

และนักเรียนพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 2

7

15-19 มิถุนายน 2563

สัปดาห์ที่ 4 MCP Online Classroom

และนักเรียนพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 3

8

22-26 มิถุนายน 2563

สัปดาห์ที่ 5 MCP Online Classroom

          ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนโดยการจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้กับนักเรียน เช่น Smartphone, Tablet, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมกล้อง webcam, หูฟัง และอุปกรณ์อย่างอื่นที่จำเป็น และติดตามให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดข้างต้น

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านทาง www.mcp.ac.th และ Facebook ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                                                                 ฝ่ายวิชาการ

                                                  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 6535 ครั้ง

Keep