แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563


เรื่อง  แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6

       โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนและกำหนดการสอบวัดผลประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน และผู้ปกครองล่วงหน้า โดยมีกำหนดการ ดังนี้

       โรงเรียนกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่     9 เมษายน 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หมายเหตุ

1 ก.ค. 63

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 เฉพาะนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.4

 

2 ก.ค. 63

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกระดับชั้น

 

1 ก.ค. – 19 พ.ย. 63

ระยะเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

 

7-10 ก.ย. 63

สอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563

 

16-19 พ.ย. 63

สอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563

ไม่มีปิดภาคเรียน

20 พ.ย. 63 – 9 เม.ย. 64

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

 

1-4 ก.พ. 64

สอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2563

 

5-9 เม.ย. 64

สอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563

 

22-23 เม.ย. 64

สอน/สอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์

(สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี)

 

       ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านทาง www.mcp.ac.th และ Facebook ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1011 ครั้ง

Keep