การเปิดสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ประจำปีการศึกษา 2563


เรื่อง  การเปิดสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1-6

            ด้วยปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เปิดสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ในวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 15.45-17.00 น. ภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563     ภาคเรียนที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลการบ้าน ทบทวนบทเรียน แบ่งเบาภาระการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักเรียน ดังนั้น   ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและเวลาเรียนของโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ดังเอกสารที่แนบ

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

 

                                                                                   ขอแสดงความนับถือ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 592 ครั้ง

Keep