การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (After School Learning Program ASL)


เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูผู้สอนชาวต่างประเทศ

       (After School Learning Program ASL)

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-6

              ด้วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เปิดโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูชาวต่างประเทศที่รับผิดชอบในการสอน Intensive English โครงการ After School Learning Program       มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเนื้อหาในบทเรียน และยกระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน            มีรายละเอียดดังนี้

              1. เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. (วันทำการของโรงเรียน)

                  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564

              2.  เรียนวิชาคณิตศาสตร์ IE, วิทยาศาสตร์ IE, สังคมศึกษา IE, และภาษาอังกฤษ ตามระดับชั้น

                  ของนักเรียน ค่าลงทะเบียนเดือนละ 2,300 บาท/คน (รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนสี่สี)

              3.  สถานที่เรียน

                  -   ระดับชั้น ป.1 ห้องเรียน ป.1/1                   ระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน ป.5/1

                  -   ระดับชั้น ป.2 ห้องเรียน ป.1/2                   ระดับชั้น ป.5 ห้องเรียน ป.5/2

                  -   ระดับชั้น ป.3 ห้องเรียน ป.1/3                   ระดับชั้น ป.6 ห้องเรียน ป.5/3

              สำหรับผู้ปกครองที่มีความสนใจให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อลงทะเบียนเรียนได้ที่ห้องการเงิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 293 ครั้ง

Keep