เรื่อง  การสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร MCP Genius Kids (Math)


เรื่อง  การสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร MCP Genius Kids (Math)

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1

              โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เปิดโครงการต่อเนื่องหลักสูตรพิเศษการสอนคณิตศาสตร์ MCP Genius Kids (Math) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ สอนโดย ม.ธยศ ระวังงาน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ผลงานระดับประเทศหลายรายการ

              ดังนั้น ทางโรงเรียนฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดำเนินการเพิ่ม Line ID: genius-math ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2563 ครูผู้สอนจะส่ง Link ห้องประชุมผ่าน Application Zoom ให้กับผู้ปกครอง เพื่อเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

              วันที่ 13 กรกฎาคม 2563   ทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนที่สนใจ

              วันที่ 14 กรกฎาคม 2563   ประกาศผลการทดสอบ ผู้ปกครองลงทะเบียนเรียนที่ห้องการเงิน

                                              ถึงเวลา 10.00 น.

              วันที่ 15 กรกฎาคม 2563   เริ่มเรียน อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 4

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                                                               ขอแสดงความนับถือ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 493 ครั้ง

Keep