การเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งนักเรียน


ตามประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส โควิด 19 ฉบับที่ 3 ได้กำหนดขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนส่งนักเรียนด้านนอกประตูโรงเรียนทั้ง 4 ประตู ซึ่งได้ประกาศและประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ทางโรงเรียนได้รับหนังสือเชิญจากตำรวจ  ภูธรภาค 5 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนในบริเวณโรงเรียน 
ในการนี้ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งนักเรียนในบริเวณโรงเรียนตามผังจราจรที่แนบมาท้ายนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 08.00 น. และเข้าสู่ระบบคัดกรองตามแนวปฏิบัติต่อไป
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 435 ครั้ง

Keep