การเปิดสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.2-6

          โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  ได้เปิดสอนโครงการเพลิน ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 – วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทเรียน แบ่งเบาภาระการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยโครงการเพลินจะมีการหยุดเรียนวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 และวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 รวมเวลาเรียน 16 สัปดาห์ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและเวลาเรียนของโครงการเพลิน รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 595 ครั้ง

Keep