การอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียน


เรื่อง  ขออนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียน

ด้วยทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มีความห่วงใยด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนช่วงหลังเลิกเรียน จึงมีนโยบายให้นักเรียนรอผู้ปกครองมารับภายในบริเวณโรงเรียนส่วนผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียน เวลา 15.45-18.30 น. เพื่อรอผู้ปกครองมารับ รถประจำ หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ สามารถให้นักเรียนติดต่อรับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียนได้ที่กรรมการบริหารงานระดับชั้น หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบมานี้ และส่งคืนคุณครูที่ปรึกษาภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 
 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 631 ครั้ง

Keep