การจัดงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (เฉพาะนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับเกียรติบัตรเท่านั้น)


เรื่อง  การจัดงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน

              ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จะได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-11.30 น.   ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อเป็นการป้องกันและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ผู้ปกครองสามารถรับชมบรรยากาศการจัดงานได้จากการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของโรงเรียน

              คณะกรรมการดำเนินงานขอความร่วมมือผู้ปกครองที่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งนักเรียนที่โรงเรียนเวลาก่อนเวลา 08.30 น. และรับกลับเวลา 11.30 น. สำหรับภาพถ่ายการรับเกียรติบัตรกับประธานในพิธี ทางคณะกรรมการจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ขอผู้ปกครองตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทาง   QR Code ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน ขอผู้ปกครองกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน เพื่อจะได้จัดส่งเกียรติบัตรให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 998 ครั้ง

Keep