บรรยากาศงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ Saint Gabriel Hall โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ที่มีความสามารถด้านการเรียน และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม ซึ่งจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั่วไป
จำนวนผู้อ่าน 251 ครั้ง

Keep