การสมัครเข้าค่ายภาษาต่างประเทศ “Winter Wonder Camp #9”


      ตามที่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกปี และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งในปีนี้จะได้จัดค่ายภาษาต่างประเทศ “Winter Wonder Camp #9” ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ The New Concept Perfect Residence อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้นอกห้องเรียนในบรรยากาศที่สนุกสนานและมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษ

      ในการนี้ ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งครูไทยและครูต่างชาติ ผ่านกิจกรรมที่มีคุณภาพ ในหัวข้อกิจกรรมการเรียนรู้ International Escapade Theme โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน สเปน และฟิลิปปินส์ ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นของแต่ละประเทศ วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ลงมือปฏิบัติทำอาหารประจำชาติญี่ปุ่น อาหารเกาหลี และอาหารสเปน เรียนรู้งานฝีมือของชาวจีน Lucky Chinese Tassel กิจกรรม Korean Cover Dance โดยวิทยากรจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของภาษาโดยตรง โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตลอดกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษและกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์

     ทางโรงเรียน จึงขอเชิญชวนให้บุตรหลานของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าอาหาร (Thai and European Buffet และ Japanese Buffet) ค่าที่พัก ค่ารถบัสปรับอากาศ ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม พร้อมใบประกาศนียบัตร รับสมัครเฉพาะนักเรียนในระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 120 คน โดยจะเปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านระบบเวปไซต์ของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. โดยผู้ปกครองนำแบบตอบรับฉบับนี้ชำระเงินที่ห้องการเงิน เพื่อยืนยันสิทธิ์ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้กับท่านผู้ปกครองที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ลิงก์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://mcpswis.mcp.ac.th/mcp_applications/order/index.php?id=2Ag4Gq0N

เอกสารเพิ่มเติม https://www.mcp.ac.th/files/camp/english/winter_wonder_camp_2020.pdf


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1723 ครั้ง

Keep